Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.4.2.6 Hvilke forsikrings- og pensionsordninger beskattes fortsat efter den ellers ophævede § 50 i PBL?

Indhold

Dette afsnit beskriver de forsikrings- og pensionsordninger, der på trods af, at PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50 er formelt ophævet, stadigvæk skal behandles og beskattes efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelserne for, at forsikrings- eller pensionsordningen stadig er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50
 • Hvilke ordninger er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50?
 • Fradrag for præmier
 • Afgiftspligtige præmier
 • Præmien betales af andre end ejeren 
 • Beskatning af afkast/tilvækst
 • Begrænsning i adgangen til at investere pensionsmidlerne
 • Beskatning af udbetalinger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betingelser for, at forsikrings- eller pensionsordningen stadig er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50

Forsikringer og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992 er fortsat omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, medmindre

 • pensionsopspareren/forsikringstageren har valgt beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A  eller PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B før den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter pensionsopsparerens/forsikringstagerens senere tilflytning til Danmark
 • forsikrings- eller pensionsordningen er ændret efter d. 18. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50.

Hvilke ordninger er fortsat omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50?

Fælles for alle ordningerne er, at de skal være oprettet før den 18. februar 1992.

Reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50 omfatter fortsat følgende ordninger:

 • Livsforsikringer og danske pensionskasseordninger, der ikke er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1
 • Livsforsikringer, der opfylder betingelserne for beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, men hvor den berettigede allerede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter disse regler
 • Livsforsikringer, pensionskasseordninger, rateopsparingsordning eller opsparingsordning i pensionsøjemed, der er oprettet som en fuld fradragsberettiget ordning omfattet af kapitel 1, men som på et senere tidspunkt er valgt beskattet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. Se dagældende PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1, stk. 2.
  (Beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50 er kun gældende, så længe ejeren, kontohaveren eller medlemmet af pensionskassen ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Genindtræder den fulde skattepligt til Danmark, bliver ordningen igen omfattet af reglerne i kapitel 1. Se dagældende PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1, stk. 3, der fortsat finder anvendelse for ordninger oprettet før 18. februar 1992. Retten til at vælge, at en ordning med fuld fradragsret omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1 i stedet beskattes efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, er bortfaldet med virkning fra den 18. februar 1992).
 • Syge- og ulykkesforsikringer, der ejes af den forsikrede.

Se hertil SKM2018.592.SR, hvor en række amerikanske IRA-pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992 ikke kunne anses for omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. OBS: Se afgørelsesskemaet.

►Se også SKM2023.171.SR hvor Skatterådet fandt, at Spørges amerikanske Inherited Varible Annuity og Inherited Fixed Annuity udgjorde livsforsikringer, der kunne være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, og at ordningerne derfor også kunne omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A som affattet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Ordningerne var dermed omfattet af arvereglen i lovens § 6, stk. 1, 2. pkt., og Spørger kunne derfor vælge at bibeholde beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. Da der blev spurgt til beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, tog Skatterådet dog ikke stilling til, om ordningerne fortsat opfyldte betingelserne for, at være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, herunder betydningen af de ændringer der var sket i forbindelse med både forælderens og Spørgers arv af ordningerne.◄

Fradrag for præmier

Der er ikke fradrag for indbetaling af præmier til ordningerne.

Afgiftspligtige præmier

Hvis der indbetales præmie til en livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1 eller til en livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og overstiger præmien et beløb på 11.900 kr. (2022: 11.500 kr.), skal der betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb.

Det er en forudsætning, at

 • ejeren af ordningen er en person eller selskab, der er skattepligtig til Danmark, enten efter KSL (kildeskatteloven) § 1 eller SEL (selskabsskatteloven) § 1
 • ordningen indeholder et opsparingselement og ikke kun er en ren risikoforsikring.

Præmien betales af andre end ejeren 

Præmier, der betales af andre end ejeren af forsikringen, skal medregnes i ejerens skattepligtige indkomst. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 56, stk. 1.

Eksempel

En skatteyder blev anset indkomstskattepligtig af præmien på en livsforsikring, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 56, stk. 1, som blev betalt af et selskab, hvori han var eneaktionær. Ifølge policen var skatteyder både den forsikrede og forsikringstager, mens skatteyders nærmeste pårørende var indsat som begunstiget. Den årlige forsikringspræmie blev betalt af selskabet. Retten anerkendte ikke, at der var sket en fejl, og det blev heller ikke tillagt betydning, at forsikringen var håndpantsat. Se TfS 1998, 84 ØLD

Beskatning af afkast/tilvækst

Afkastet af ordningerne er skattefrit, så længe forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. Når forsikringsbegivenheden for en kapitalforsikring er indtruffet, beskattes afkastet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53.

Begrænsning i adgangen til at investere pensionsmidlerne

Midler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991, må ikke være investeret i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller i unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, idet pensionsordningen ellers overgår til beskatning efter § 53 A fra tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 1. juli 2022.

Forbuddet mod placeringen af unoterede aktier m.v. i pensionsordninger omfattet pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991, gælder, uanset om ordningen er oprettet i Danmark eller i udlandet, og uanset om ordningen er placeret i et pengeinstitut eller et livsforsikringsselskab.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 b, stk. 1.

Investeringer i kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, der overgår fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal afvikles senest 6 måneder efter overgangen, idet pensionsordningen ellers fra dette tidspunkt overgår til beskatning efter § 53 A.

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 b, stk. 2.

PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 b har virkning fra og med 1. januar 2022. Investeringer af midler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991, der inden den 1. januar 2022 er foretaget i de nævnte værdipapirer skal være afviklet senest den 30. juni 2022, idet pensionsordningen ellers overgår til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A fra og med den 1. juli 2022.

Se § 6, stk. 6, i Lov nr. 2610 af 28/12/2021.

Beskatning af udbetalinger

Udbetalinger i form af løbende ydelser beskattes som personlig skattepligtig indkomst.

Af løbende udbetalinger fra ordninger, der er omfattet af kapitel 1, men som er valgt beskattet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, beskattes dog kun 70 pct. af den del af udbetalingen, der kan henføres til indbetalinger, efter ordningen er valgt beskattet efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50.

Kapitaludbetalinger og andre ikke livsbetingede udbetalinger, fx rateudbetalinger, beskattes ikke. Dette gælder også, selvom ejeren af forsikringen fejlagtigt ikke er blevet beskattet af arbejdsgiverens indbetalinger på forsikringen, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 56, stk. 1. Se hertil SKM2019.544.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1998, 84 ØLD

Eneaktionær blev beskattet af selskabets indbetaling på en livsforsikring, med følgende begrundelse:

"Det kan ikke anses for godtgjort, at det skyldes en fejl, at eneaktionæren er indsat som forsikringstager i policen. Da sagsøgeren dermed må anses som ejer af forsikringen, der er omfattet af lov om beskatning af pensionsordninger mv., jf. § 50, stk. 1, nr. 1, og da det ikke kan tillægges betydning, at forsikringen er håndpantsat, følger det af § 56, stk. 1, i loven, at forsikringspræmien skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst."

Skatterådet 

►SKM2023.171.SR◄

►Skatterådet tog stilling til fire amerikanske pensionsordninger, som Spørger havde arvet efter en afdød forælder. Heriblandt blev der taget stilling til de af Spørger arvede Inherited Variable Annuity og Inherited Fixed Annuity. Skatterådet fandt, at de begge var livsforsikringsordninger, der kunne omfattes af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, som derfor også var omfattet af anvendelsesområdet for PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A som affattet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Ordningerne var dermed omfattet af arvereglen i § 6, stk. 1, 2. pkt.  i nævnte lov. Spørger kunne derfor vælge, at bibeholde beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. Da der blev spurgt til beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A tog Skatterådet ikke stilling til, om ordningen fortsat opfyldte betingelserne for, at være omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, herunder betydningen af de ændringer der er sket i forbindelse med både forælderens og Spørgers arv af ordningen.◄

 

►SKM2023.14.SR◄

►Skatterådet bekræftede, at midler i en pensionsordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50 kunne investeres i investeringsbeviser i danske og udenlandske UCITS investeringsinstitutter, i strukturerede obligationer, og i stats- og virksomhedsobligationer uden, at forsikringen derved faldt ud af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. Derimod fandt Skatterådet, at hvis et skattemæssigt transparant UCITS investeringsinstitut måtte investere i unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde, som omfattet af placeringsforbuddet i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 B, så ville forsikringen ikke længere kunne beskattes efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50, hvis midlerne blev investeret i sådanne skattetransparante UCITS investeringsinstitutter. ◄

 

SKM2019.544.SR

Ved en fejl havde ejeren af en forsikring omfattet af den dagældende bestemmelse i pensionsbeskatningslovens § 50 ikke medregnet de præmier til forsikringen, der over en årrække var indbetalt af ejerens arbejdsgiver, jf. pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1. Skatterådet bekræftede, at denne fejl ikke bevirkede, at udbetalingen af denne grund blev helt eller delvist skattepligtig. 

SKM2018.592.SR

Sagen vedrørte beskatningen af en række amerikanske IRA-pensionsordninger (Individual Retirement Accounts), som var oprettet før den 18. februar 1992, mens spørgeren var hjemmehørende i USA, og som der havde været bortseelsesret for ved opgørelsen af spørgerens amerikanske indkomst på indbetalingstidspunktet. Spørgeren havde været fuldt skattepligtig og hjemmehørende til Danmark siden 1. maj 1991. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de pågældende pensionsordninger er omfattet af den dagældende bestemmelse i pensionsbeskatningslovs § 50. Skatterådet lagde vægt på, at der hverken var tale om forsikringer, pensionskasseordninger eller opsparingsordninger i danske pengeinstitutter. IRA-pensionsordningerne skulle efter danske regler anses for en kapitalanbringelse, hvis beskatning afhang af, hvilket aktiv der konkret var investeret i, da spørgeren ikke havde valgt beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 B inden den 1. januar 2006.

I klagesagen ved Landsskatteretten blev Skatterådets bindende svar ændret til afvisning af de fire spørgsmål, der var stillet i anmodningen om bindende svar. Se J.nr. SKM2020.289.LSR
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.