Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b

Indhold

Dette afsnit handler om de generelle regler i statsskatteloven, der anvendes på forsikrings- og pensionsordninger, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, samt hvilke ordninger reglerne typisk anvendes på.

Afsnittet indeholder:

 • Beskatning af løbende udbetalinger efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c
 • Skattefrihed af kapitaludbetalinger efter SL (statsskatteloven) § 5, litra b
 • Beskatning af afkast
 • Ordninger, som reglerne anvendes på
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.3 Forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger om forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger.

Beskatning af løbende udbetalinger efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c

Den skattepligtige indkomst, der omtales her, er den, der bl.a. i SL (statsskatteloven) § 4 litra c omtales som: "pension, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige". Se SL (statsskatteloven) § 4.

Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse.

Skattepligten efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c gælder, selvom retten til ydelserne er tilvejebragt gennem tidligere indbetalinger, der ikke har været fradrag for.

Skattepligten omfatter efter ordlyden og sammenhængen med SL (statsskatteloven) § 5 litra b udbetalinger i form af løbende ydelser.

Ydelser i form af ratevis udbetaling af en kapital over en i forvejen aftalt tidsperiode - uanset om den umiddelbart berettigede er i live eller ej - er ikke omfattet af bestemmelsen, men er skattefri efter SL (statsskatteloven) § 5 litra b.

Skattefrihed af kapitaludbetalinger efter SL (statsskatteloven) § 5, litra b

Den skattepligtige indkomst omfatter ikke "udbetaling af livsforsikring, brandforsikringer og deslige". Se SL (statsskatteloven) § 5, litra b.

Bestemmelsen er, ligesom SL (statsskatteloven) § 4, litra c, en opsamlingsbestemmelse.

Bestemmelsen omfatter efter praksis bl.a.:

 • Engangsudbetalinger fra renteforsikring eller lignende
 • Bonusudbetalinger
 • Engangsudbetalinger i forbindelse med ophævelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, fx udtrædelsesgodtgørelse fra en pensionskasse.

Beskatning af afkast

Afkastet på ordninger, der behandles efter reglerne i statsskatteloven, er efter praksis skattefrit. Afkastet har dog indflydelse på størrelsen af de løbende udbetalinger eller kapitaludbetalingen.

Ordninger, som reglerne anvendes på

Statsskattelovens regler omfatter bl.a. følgende ordninger:

 • Udenlandske pensionskasseordninger, der er oprettet før den 18. februar 1992 og ikke i tide er valgt beskattet efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A eller PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B
 • Pensionsordninger, der ikke anses for omfattet af begreberne livsforsikringer og pensionskasseordninger i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A og PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 B, eksempelvis en pensionsreserve opbygget i udlandet efter de dér gældende regler, som indestår i personens virksomhed
 • Syge- og ulykkesforsikringer, der ikke ejes af den forsikrede
 • Offentligt administrerede ordninger, der udbetaler løbende livsbetingede ydelser, jf. SKM2001.159.LSR.

Se også

Afsnit C.A.10.4.2.2.1 Reglerne i statsskattelovens § 4, litra c, og § 5, litra b  om reglerne i statsskattelovens § 4, litra c, og § 5, litra b.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

SKM2021.17.ØLR

En tidligere medarbejders pensionsordning i en multilateral udviklingsbank oprettet efter den 18. februar 1992 kunne hverken anses for en pensionskasseordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 3, eller en pengeinstitutordning omfattet af nr. 7. De løbende og livsvarige udbetalinger fra ordningen var derfor skattepligtige efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c.

 

Byretten

SKM2019.485.BR

En tidligere medarbejders pensionsordning i en multilateral udviklingsbank oprettet efter den 18. februar 1992 kunne hverken anses for en pensionskasseordning omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 1, nr. 3, eller en pengeinstitutordning omfattet af nr. 7. De løbende og livsvarige udbetalinger fra ordningen var derfor skattepligtige efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c.

Se hertil landsrettens dom i SKM2021.17.ØLR

Landsskatteretten

SKM2018.144.LSR

Pension fra Asian Development Bank ansås ikke for omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, hvorfor der skulle ske beskatning efter SL (statsskatteloven) § 4 litra c ved udbetaling til en tidligere ansat i banken, der var fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra SKAT herom.

Se hertil byrettens dom i SKM2019.485.BR.

SKM2001.159.LSR

Udbetaling fra den frivillige dagpengesikring var ikke skattefri efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Denne regel blev antaget kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende og ikke en offentligt administreret ordning som den omhandlede frivillige dagpengesikring.

Skatterådet

SKM2019.459.SR

Skatteyderens pensionsordning i en udenlandsk pensionsfond var oprettet før den 18. februar 1992. Pensionsordningen var dermed ikke omfattet af den dagældende bestemmelse i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 50. Skatteyderen havde heller ikke valgt beskatning efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A. Da skatteyderen havde valgt at få pensionsordningen udbetalt som en engangsudbetaling, var denne skattefri efter SL (statsskatteloven) § 5 litra b.

SKM2015.762.SR

Spørger har en pensionsordning i FNs pensionsfond (United Nation Joint Staff Pension Fund). Pensionsordningen er oprettet inden d. 18. februar 1992. Spørger har ikke rettidigt fået valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og den beskattes derfor efter reglerne i statsskattelovens §§ 4-5.

Pensionsfondens pensionsregulativ giver spørgeren mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige, løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved spørgers pensionering. Engangsudbetalingen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til spørgers egen andel af pensionsindbetalingerne på ca. 1/3.

Skatterådet finder, at et sådan engangsbeløb må sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5 d. Udbetalingen af engangsbeløbet kan derfor ske skattefrit.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.