Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.4.3.12 Lægemiddelerstatning (lovbestemt)

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for lægemiddelerstatning og den skattemæssige behandling af ordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Erstatningsordningens finansiering og administration
  • Definition: Lægemiddel
  • Den sikrede personkreds
  • De udbetalte ydelser og den skattemæssige behandling.

Erstatningsordningens finansiering og administration

Retten til at modtage erstatning for lægemiddelskader følger af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, kapitel 4.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Sundheds- og Ældreministeriet behandler og træffer afgørelse i sager om erstatning for lægemiddelskader samt beregner og udbetaler erstatninger. Sundheds- og Ældreministeriet har bemyndiget Patienterstatningen til at behandle og træffe afgørelse i sådanne sager samt til at beregne og udbetale erstatninger mv. Patienterstatningens udgifter i forbindelse hermed afholdes af staten.

Patienterstatningens afgørelser kan påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Definition: Lægemiddel

For definition af lægemidler henvises til Lægemiddelstyrelsen og lægemiddelloven.

Den sikrede personkreds

Erstatningsordningen omfatter:

  • Patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade)
  • Efterladte til sådanne patienter
  • Personer, der deltager i kliniske afprøvninger af lægemidler (sundhedsvidenskabelige forsøg), der ikke indgår som led i diagnostik eller behandling af personens sygdom
  • Donorer, hvorfra der udtages væv og andet biologisk materiale til forsøgspersoner (donorer, ydes også erstatning for psykisk skade)
  • Personer, der plejer eller behandler den, til hvem et lægemiddel er ordineret i det omfang skaden ikke er dækket af lov om arbejdsskadesikring.

Erstatning ydes kun, hvis lægemidlet erhvervsmæssigt er udleveret i Danmark til forbrug eller kliniske forsøg med lægemidler. Udleveringen skal være sket gennem apotek, sygehus, læge, tandlæge eller salgssted, som er godkendt til salg af ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler efter lægemiddelloven. En lægemiddelskade forvoldt af et receptpligtigt lægemiddel erstattes kun, hvis lægemidlet er ordineret til skadelidte.

De udbetalte ydelser og den skattemæssige behandling

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Erstatning mv. ydes kun, når beløbet overstiger 10.000 kr.

Erstatningssummen for skader er begrænset til 150 mio. kr. pr. kalenderår. Erstatningssummen for hver enkelt serieskade er dog begrænset til 100 mio. kr. Erstatningssummen for lægemiddelskader ved kliniske afprøvninger af lægemidler (biomedicinske forsøg) er begrænset til 25 mio. kr. pr. forsøg. Erstatningen kan ikke overstige 5 mio. kr. pr. skadelidte.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden samt godtgørelse for svie og smerte. Medfører skaden varige følger, kan der også betales erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén. Ved dødsfald kan der blive tale om erstatning for tab af forsørger.

Erstatningen fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven (med visse modifikationer). Der er derfor tale om engangsudbetalinger.

Erstatning for tab af erhvervsevne fastsættes fx til et kapitalbeløb, der udgør skadelidtes årsløn ganget med erhvervsevnetabsprocenten og herefter ganget med 10 (inden for et vist maksimum), jf. erstatningsansvarslovens § 6.

Beskatning

Ordningen er hverken omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I, II eller II A. Beskatningen af erstatningsudbetalingerne skal derfor afgøres efter SL (statsskatteloven) § 4, litra c og § 5, litra b. Engangsudbetalingerne er skattefri efter SL (statsskatteloven) § 5, litra b. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er dog altid skattepligtig, fordi den træder i stedet for en indkomst, som ellers ville være skattepligtig (substitutionsprincippet).

I forbindelse med erstatninger kan skadelidte få renter fra skadestidspunktet og til betaling sker. Renter er indkomstskattepligtige som kapitalindkomst uanset erstatningens eller godtgørelsens art. Se SL (statsskatteloven) § 4 e og PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1.

En erstatning for en personskade kan blive udbetalt som et samlet beløb, hvor erstatningen er tillagt renter fra det tidspunkt, hvor skaden skete og indtil udbetalingen. I så fald kan modtageren af beløbet vælge at fordele renteindtægten over den periode, den vedrører, hvis Skattestyrelsen må genoptage skatteansættelsen for de relevante år. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.