Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11 Renter

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad der forstås ved renteindtægter og renteudgifter, hvordan renteindtægter skal beskattes, og om renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.B.1 Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven "Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven".

Ikke indarbejdede afgørelser

 • SKM2012.10.BR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2011.505.BR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2011.208.HR (Vedrører ikke renter, men om indtægter er indtægt fra lån) 
 • SKM2003.410.LR (Svarer til SKM2003.409.LR)
 • SKM2002.652.LSR (Svarer til andre afgørelser fra højere instans)
 • SKM2001.587.LSR (Ligner andre sager om 10-mands anpartsprojekter)
 • SKM2001.511.VLR (Svarer til TfS 2000,1011 HRD)
 • TfS 2000, 907 LSR (Svarer stort set til TfS 1999, 465 ØLR)
 • TfS 1999, 143 LSR (Svarer stort set til TfS 1999, 465 ØLR)
 • TfS 1998, 765 HRD (Højesterets sag vedrører alene en afvisning)
 • TfS 1996, 226 LSR (Svarer til SKM2002.436.LSR)
 • TfS 1984, 160 LSR (Afgørelsen vedrører ikke renter)
 • LSRM 1982, 74 (Svarer til andre nyere afgørelser)
 • LSRM 1980, 200 (Svarer til TfS 1986.235 LSR) 
 • LSRM 1978, 201 (Svarer til andre afgørelser)
 • LSRM 1977, 182 (Svarer til UFR 1980.631 VLR)
 • LSR 1977-3-655 (Henvisningen er til Landsskatterettens journalnummer, og sagen ses ikke offentliggjort)
 • SKM1977, 42 (Ikke mere aktuel)
 • LSRM 1976. 62 (Afgørelsen er i overensstemmelse med andre afgørelser)
 • LSRM 1975, 176 (Svarer til andre afgørelser).
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.