Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.2.3 Aktuel gældsforpligtelse

Indhold

Dette afsnit beskriver en af de betingelser renteudgifter skal opfylde, for at kunne fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er kun fradrag for renteudgifter, som vedrører en periode, hvor gældsforpligtigelsen er aktuel.

Eksempel

En ejendom blev overdraget med virkning fra 1. januar 1982 på grund af et retsforlig, som blev indgået den 29. december 1982.

Køber kunne ikke fradrage beregnede renter indtil 29. december 1982, da det var en forudsætning for fradrag, at der forelå en aktuel gældsforpligtelse, og den forelå først på tidspunktet for retsforliget. Se TfS 1988, 394 LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UFR 1982.618H

En kommune udførte i 1964-68 kloakering af et udstykningsområde, og der blev i 1969 udarbejdet en opgørelse over anlægssummen og dens fordeling på de respektive parceller. På grund af projektændringer i forbindelse med tilslutning til et rensningsanlæg mv. blev det endelige regnskab først fremsendt til landvæsenskommissionen i 1974. Landvæsenskommissionen godkendte regnskabet ved en kendelse af 15. maj 1975. I det godkendte regnskab var en post vedrørende rentetillæg for tiden 1. januar 1969 - 30. juni 1975, som sammen med de øvrige udgifter blev fordelt mellem grundejerne. En af grundejerne fratrak sin andel af renteudgifter i 1976. Da det først ved landvæsenskommissionens kendelse af 15. maj 1975 blev fastsat, i hvilket omfang kommunens omkostninger ved kloakering skulle udredes af grundejerne, og hvordan omkostningerne skulle fordeles mellem dem, fandt Højesteret ikke, at der før dette tidspunkt havde bestået nogen aktuel gældsforpligtelse for den enkelte grundejer, og der kunne derfor ikke foretages fradrag for renteudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6 e før dette tidspunkt.   

Først aktuel gældsforpligtelse da Landvæsenskommissionen havde afsagt kendelse. Renter inden dette tidspunkt kunne ikke fradrages.

Landsskatteretskendelser

TfS 1988,394 LSR

En ejendom blev overdraget med virkning fra 1. januar 1982 på grund af et retsforlig, som blev indgået den 29. december 1982.

Køber kunne ikke fradrage beregnede renter indtil 29. december 1982, da det var en forudsætning for fradrag, at der forelå en aktuel gældsforpligtelse, og den forelå først på tidspunktet for retsforliget.

Ikke aktuel gældsforpligtelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.