Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.11.2.2.7 Debitors indberetning om kreditor - gæld til private og andre, som ikke er indberetningspligtige

Indhold

Dette afsnit beskriver en af de betingelser, der skal opfyldes, for at debitor kan foretage fradrag for renteudgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Bestemmelsernes baggrund, formål og historik.

Regel 

Det er en betingelse for at opnå fradrag for renteudgifter, at identiteten af långiver er oplyst. Se LL (ligningsloven) § 8 F og SIL § 41.

Debitor skal kun foretage indberetning efter SIL § 41, hvis der ikke er indberetningspligt efter en af de andre regler i skatteindberetningsloven. Debitor er også fritaget for at foretage indberetning efter SIL § 41, hvis renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter SIL § 41, stk. 1, er de personer, som skal indberette om kreditors identitet for at få fradrag for renteudgifter følgende:

 • Personer, som er fuldt skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1.

 • Personer, som er begrænset skattepligtige i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 5 (ejer af fast ejendom i Danmark m.v.).

 • Personer, som er skattepligtige i henhold til KSL (kildeskatteloven) § 5 A (grænsegængere).  

 De oplysninger, der skal indberettes, er følgende:

 1. Cpr-nr. eller cvr-nr. for långiver.
 2. Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter til den enkelte långiver.
 3. Om der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag (Der er en tilsvarende indberetningspligt for underholdsbidrag og børnebidrag).

Ad 1

Hvis långiveren hverken har et cpr- eller et cvr-nr., eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långivers cpr-nr. og långiveren ikke har et cvr-nr., skal indberetteren i stedet indberette følgende:

 1. Navn.
 2. Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen.
 3. Adresse, herunder med angivelse af land. 

Bestemmelsernes baggrund, formål og historik

Reglerne i LL (ligningsloven) § 8 F og SKL (skattekontrolloven) § 7 L blev indsat ved lov nr. 462 af 12. juni 2009, om enklere og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning.

I bekendtgørelse nr. 1080 af 8. november 2012 er det fastsat, at disse regler træder i kraft den 1. januar 201, og har virkning for indkomstår, som begynder den 1. januar 2013 eller senere.

I bekendtgørelse nr. 1078 af 8. november 2012 er det fastsat, hvad debitor skal indberette.

Reglerne i SKL (skattekontrolloven) § 7 L er med virkning fra 1. januar 2015 ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 1376 af 16. december 2014.

Reglerne i LL (ligningsloven) § 8 F blev ændret  med virkning for 2019 ved lov nr. 1555 af 19. december 2017. Reglen i SKL (skattekontrolloven) § 7 L blev fra samme tidspunkt erstattet af § 41, stk. 1, i den nye skatteindberetningslov nr. 1536 af 17. december 2017.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.