Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-1
<< indholdsfortegnelse >>

Hvordan beskattes man ved tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge? Hvordan beskattes man ved tilbagebetaling af SU? Hvordan beskattes man ved tilbagebetaling af kontanthjælp? Hvordan ændres skatten ved tilbagebetaling af løn?

C.A.3.1.1.3 Tilbagebetaling af løn, dagpenge, SU og kontanthjælp

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan skatten reguleres, når der bliver tilbagebetalt løn, arbejdsløshedsdagpenge, SU og kontanthjælp.

Afsnittet indeholder:

 • Tilbagebetaling af løn og arbejdsløshedsdagpenge
 • Tilbagebetaling af SU
 • Tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tilbagebetaling af løn og arbejdsløshedsdagpenge

Hvis en skatteyder har modtaget løn eller arbejdsløshedsdagpenge med urette, skal tilbagereguleringen af disse beløb foretages, i de(t) år, hvor de er blevet tjent og medregnet ved indkomstopgørelsen.

Hvis det først efterfølgende, på grund af senere indtrufne omstændigheder, bliver konstateret, at der skal ske en tilbageregulering, skal reguleringen normalt først foretages på dette tidspunkt, hvor tabet konstateres. En senere indtruffen omstændighed  kan fx være ophør af et ansættelsesforhold, som udløser en tilbagebetalingspligt for lønmodtageren.

Eksempler

 • I en ikke offentliggjort sag fra Ligningsrådet havde en sygeplejerske fået halv løn under kursusdeltagelse på betingelse af, at hun blev i arbejdsgiverens tjeneste i mindst fem år efter kursets afslutning. Da hun forlod arbejdsgiverens tjeneste før de fem år var gået, skulle hun betale den løn tilbage, hun havde fået udbetalt under kurset. Ligningsrådet gav hende ikke tilladelse til at føre tabet af lønindtægten tilbage til det år, hvor hun havde tjent lønnen, fordi man efter praksis normalt ikke tillader, at fradrag for tab føres tilbage til indkomstår, der ligger forud for tabets konstatering. Hun skulle derfor fradrage tabet i fratrædelsesåret.
 • I en anden ikke offentliggjort sag måtte en skatteyder, som blev fritaget for en kontrakt med Flyvevåbnet mod betaling af en erstatningsydelse på 10.000 kr., ikke fratrække beløbet ved indkomstopgørelsen som "tilbagebetaling af løn".
 • En konstabel, der havde modtaget civiluddannelse under sin kontraktansættelse, betalte en refusion til forsvaret for at blive frigjort for sin tjenestepligterklæring. Konstablen måtte få fradrag for refusionen. Han havde modtaget uddannelse med løn ud over den gældende civiluddannelsesnorm. Refusionen blev opgjort således, at den måtte anses for tilbagebetaling af tidligere optjent løn under civiluddannelsen. Se TfS 1993, 40 ØLR.

Tilbagebetaling af SU

Hvis en skatteyder skal betale for meget udbetalt SU tilbage, skal vedkommendes skatteansættelse reguleres. Denne regulering skal ske i det år, hvor det for meget udbetalte stipendium er optjent og regnet med ved indkomstopgørelsen. Se TfS 1993, 431 TSS.

Genoptagelse af ansættelsen sker efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Se også

Se også afsnit

 • A.A.8 generelt om ansættelsesfrister.

Tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse

Skatteyderen skal have fradrag i den personlige indkomst i de(t) år, hvor tilbagebetalingen sker, hvis vedkommende tilbagebetaler følgende skattepligtige indkomster, efter reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven:

  • Kontanthjælp
  • Introduktionsydelse
  • Særlig introduktionsydelse
  • Engangshjælp

Se LL (ligningsloven) § 8 O.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1993, 40 ØLR

En konstabel, der deltog i civiluddannelse, havde forpligtet sig til at forrette tjeneste i forsvaret i tiden 1. juli 1988 - 31. december 1989. Da han afbrød tjenesten på et tidspunkt, hvor han havde modtaget mere civiluddannelse, end han havde optjent ret til, skulle han refundere et beløb, som Forsvarskommandoen havde beregnet. Retten fandt, at det tilbagebetalte beløb - bortset fra det beløb, der svarede til kursusafgiften - skulle behandles som tilbagebetaling af løn. Konstablen fik derfor fradrag for refusionen.

Fradrag for refusion.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.