Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.A.3.3.2 Drikkepenge

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af drikkepenge.

Afsnittet indeholder:

  • Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb
  • Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren
  • Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv
  • Drikkepenge, der videregives til arbejdsgiveren
  • Drikkepenge, der deles mellem personalet
  • Drikkepenge, der betales med dankort.

Drikkepenge i form af procentdel af fakturabeløb

Hvis en ansat er aflønnet på den måde, at vedkommende skal have en procentdel af fakturabeløbet, som arbejdsgiven skal udbetale, så skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet, før det resterende beløb bliver udbetalt til den ansatte. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Hvis den ansatte har krav på sådan et beløb, og selv fratrækker det i fakturabeløbet, inden resten videregives til arbejdsgiveren, så er der også tale om A-indkomst, der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag i.

Drikkepenge som tillæg til løn fra arbejdsgiveren

Hvis det forholder sig sådan, som det fremgår af nogle overenskomster, at den ansatte har krav på en bestemt løn plus diverse tillæg, så er denne løn A-indkomst. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Drikkepenge, der betales direkte til medarbejderen selv

Beløb, som en ansat modtager direkte fra kunden i drikkepenge, er som udgangspunkt B-indkomst, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvor kunderne på en restaurant giver tjeneren drikkepenge for god betjening. De ansatte skal derfor selv give oplysninger om drikkepengene til Skatteforvaltningen, fx gennem skattemappen på skat.dk.

Drikkepenge, der videregives til arbejdsgiveren

Hvis det er et vilkår i ansættelsen, at drikkepengene skal betales til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at beløbet blot indtægtsføres i virksomheden. Det er her en forudsætning, at alle kunder er informeret enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers skal den ansatte beskattes af beløbet som første modtager, fordi drikkepengene videregives ved et dispositivt afkald til arbejdsgiveren efter den interne aftale herom.

Hvis arbejdsgiveren fx bruger drikkepengene til at holde julefrokost for personalet eller andet skattefrit arrangement, bliver der ikke noget at beskatte hos de ansatte. Hvis arbejdsgiveren derimod deler drikkepengene ud helt eller delvist til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal så indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Drikkepenge, der deles mellem personalet

Hvis personalet selv laver en aftale indbyrdes om, at de deler de drikkepenge, som de samlet set modtager fra kunderne, skal den enkelte ansatte beskattes af de drikkepenge, som han eller hun selv har modtaget fra kunderne. Det skyldes, at når den ansatte giver nogle af pengene til andre kollegaer, er der tale om et dispositivt afkald.

De ansatte, der modtager mere fra fælleskassen, end de selv har modtaget fra kunderne, skal beskattes af det fulde beløb fra fælleskassen. Det er B-indkomst, og den enkelte skal selv give Skatteforvaltningen oplysninger om denne indtægt fx gennem skattemappen på skat.dk.

Hvis de ansatte fortæller kunderne, at drikkepenge går til deling mellem personalet, skal den enkelte ansatte beskattes af det beløb, som han eller hun modtager fra fælleskassen. En sådan oplysning kan gives til kunderne, når den ansatte modtager drikkepengene, eller det kan ske mere generelt ved, at personalet opsætter et tydeligt opslag på arbejdspladsen herom. På denne måde ved kunderne, hvem de giver drikkepenge til. Det må ikke være arbejdsgiveren, der opsætter dette opslag, for så vil det være denne, der disponerer over pengene.

De ansatte skal beskattes i forhold til den foretagne fordeling. Beløbet er B-indkomst, og de ansatte skal selv oplyse beløbet til Skatteforvaltningen.

Drikkepenge, der betales med dankort

Hvis kunden betaler drikkepenge med sit dankort, fx ved at tillægge drikkepengene til det beløb, regningen lyder på, betales pengene direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderen, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet. Se KSL § 43, stk. 1, og AMBL § 2.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.