Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
En au pair er skattepligtig af sin indkomst som au pair. Lommepenge, der udbetales til en au-pair, betragtes også som løn. En au pair er normalt ikke skattepligtig af værdien af fri kost. Det skyldes, at arbejdsstedet normalt anses for at være et midlertidigt arbejdssted.

C.A.3.4.4 Au pair-ansatte

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af den indtægt, som au pair-ansatte modtager.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lommepenge
  • Fri kost
  • Frit logi
  • Rejsereglerne
  • Skat og arbejdsmarkedsbidrag

Regel

En au pair-ansat er skattepligtig af sin indkomst som au pair. Se SL (statsskatteloven) § 4.

En au pair-ansat arbejder hos au pair-familien og modtager lommepenge og fri kost og logi herfor. Nedenfor behandles de enkelte typer af aflønning.

Se også

Se også afsnit C.F.2.1 Opgørelse af udenlandsk indkomst om au pair-ansatte i relation til reglerne om skattepligt.

Lommepenge

Lommepenge, der udbetales til en au-pair ansat, sidestilles med lønindkomst. Den au pair-ansatte er derfor skattepligtig af lommepenge som almindelig lønindkomst.

Fri kost

Den au pair-ansatte er normalt ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug ved fri kost på au pair-stedet. Det skyldes, at au pair-arbejdsstedet normalt anses for at være et midlertidigt arbejdssted. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 11.

Se også

Se også afsnit C.A.5.12.2 Fri kost og logi om værdien af fri kost for au pair-ansatte.

Frit logi

En au pair-ansat er normalt skattepligtig af frit logi. Se SL (statsskatteloven) § 4. Se dog om rejsereglerne nedenfor.

Værdien af frit logi fastsættes efter et konkret skøn over markedsværdien, idet au pairs ikke er omfattet af Skatterådets anvisninger, se bekendtgørelse nr. 1448 af 22. november 2022.

Rejsereglerne

Hvis en lønmodtager er på rejse, og i øvrigt opfylder betingelser i LL (ligningsloven) § 9 A kan arbejdsgiveren skattefrit dække lønmodtagerens udgifter til kost og småfornødenheder samt logi.

Au pair-ansatte anses imidlertid normalt for at have opgivet deres "sædvanlige bopæl" i hjemlandet, og de er derfor ikke omfattet af rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A. Dette skyldes, at de i stedet anses for at have fået en sådan bopæl hos au pair-familien, at de ikke er på rejse. Det er fordi, de dels bor på lige fod med familiens øvrige medlemmer ("au pair"), dels arbejder.

Bemærk

For au pair-ansatte - som for alle andre lønmodtagere - skal der imidlertid foretages en konkret vurdering af, om den pågældende opfylder betingelserne for at være på rejse.

I SKM2004.362.TSS udtalte Told- og Skattestyrelsen, at rejsebegrebet i LL (ligningsloven) § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Se også

Se også afsnit C.A.7 Rejseudgifter om godtgørelser og fradrag efter rejsereglerne.

Skat og arbejdsmarkedsbidrag

Den ansatte skal betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sin løn. Der er tale om B-indkomst, hvilket betyder, at den au pair-ansatte selv skal sørge for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.

En au pair-ansat har som andre skattepligtige et personfradrag. Typisk vil løn og værdien af frit logi være på et sådant niveau, at den au pair-ansatte kun skal betale et mindre beløb i indkomstskat. Der skal dog også betales arbejdsmarkedsbidrag af hele lønnen og værdien af frit logi.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.