Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2020-2
<< indholdsfortegnelse >>

Hvordan beskattes man som au-pair? Skal en au-pair beskattes af sine lommepenge? Skal en au-pair beskattes af logi? Skal en au-pair betale arbejdsmarkedsbidrag?

C.A.3.4.4 Au pair-ansatte

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af den indtægt, som au pair-ansatte modtager.

Afsnittet indeholder:

Regel

En au pair-ansat er skattepligtig af sin indkomst som au pair. Se SL (statsskatteloven) § 4.

En au pair-ansat arbejder hos au pair-familien og modtager lommepenge og fri kost og logi herfor. Nedenfor behandles de enkelte typer af aflønning.

Se også

Se også afsnit C.F.2.1 Opgørelse af udenlandsk indkomst om au pair-ansatte i relation til reglerne om skattepligt.

Lommepenge

Lommepenge, der udbetales til en au-pair ansat, sidestilles med lønindkomst. Den au pair-ansatte er derfor skattepligtig af lommepenge som almindelig lønindkomst.

Fri kost

Den au pair-ansatte er normalt ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug ved fri kost på au pair-stedet. Det skyldes, at au pair-arbejdsstedet normalt anses for at være et midlertidigt arbejdssted. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 11.

Se også

Se også afsnit C.A.5.12.2 Fri kost og logi om værdien af fri kost for au pair-ansatte.

Frit logi

En au pair-ansat er normalt skattepligtig af frit logi. Se SL (statsskatteloven) § 4. Se dog om rejsereglerne nedenfor.

Værdien af frit logi fastsættes efter et konkret skøn over markedsværdien, idet au pairs ikke er omfattet af Skatterådets anvisninger, senest  BEK nr. 1167 af 19. november 2019.

Rejsereglerne

Hvis en lønmodtager er på rejse, og i øvrigt opfylder betingelser i LL (ligningsloven) § 9 A kan arbejdsgiveren skattefrit dække lønmodtagerens udgifter til kost og småfornødenheder samt logi.

Au pair-ansatte anses imidlertid normalt for at have opgivet deres "sædvanlige bopæl" i hjemlandet, og de er derfor ikke omfattet af rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A. Dette skyldes, at de i stedet anses for at have fået en sådan bopæl hos au pair-familien, at de ikke er på rejse. Det er fordi, de dels bor på lige fod med familiens øvrige medlemmer ("au pair"), dels arbejder.

Bemærk

For au pair-ansatte - som for alle andre lønmodtagere - skal der imidlertid foretages en konkret vurdering af, om den pågældende opfylder betingelserne for at være på rejse.

I SKM2004.362.TSS udtalte Told- og Skattestyrelsen, at rejsebegrebet i LL (ligningsloven) § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men at der ikke kan stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Se også

Se også afsnit C.A.7 Rejseudgifter om godtgørelser og fradrag efter rejsereglerne.

Skat og arbejdsmarkedsbidrag

Den ansatte skal betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sin løn. Der er tale om B-indkomst, hvilket betyder, at den au pair-ansatte selv skal sørge for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.

En au pair-ansat har som andre skattepligtige et personfradrag. Typisk vil løn og værdien af frit logi være på et sådan niveau, at den au pair-ansatte kun skal betale et mindre beløb i indkomstskat. Der skal dog også betales arbejdsmarkedsbidrag af hele lønnen og værdien af frit logi.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.