Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>
Driftsomkostninger for selvstændige erhvervsdrivende kan fradrages, når der er tale om udgifter, der medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, f.eks. lønudgifter, varekøb og skattemæssige afskrivninger.

C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed

Driftsomkostninger i sædvanlig forstand for selvstændige erhvervsdrivende kan fradrages, når der er tale om de udgifter, der medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fx lønudgifter, varekøb og skattemæssige afskrivninger. Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1.

Fradragsretten efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1, omfatter i det hele taget alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL (statsskatteloven) § 6 a.

Undtagelser til fradrag i personlig indkomst

Der er dog en række driftsomkostninger, som ikke kan fradrages i den personlige indkomst, men som derimod kan fradrages i anden indkomst, fx som ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst.

Undtagelser til fradrag i den personlige indkomst:

  • Renteudgifter og fradrag, herunder kurstabsfradrag, efter LL (ligningsloven) § 6 og § 6 A. Dette gælder, uanset om de har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed eller ikke. Under virksomhedsordningen fragår de renteudgifter mv., der omfattes af ordningen, ved opgørelsen af virksomhedens driftsresultat. Øvrige renteudgifter kan kun fradrages i kapitalindkomsten.
  • Fradragsberettigede kurstab efter kursgevinstloven.
  • Visse løbende provisioner og præmier, jf. LL (ligningsloven) § 8, stk. 3 (ligningsmæssigt fradrag).
  • Kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, jf. LL (ligningsloven) § 13 (ligningsmæssigt fradrag).
  • Havfradrag for erhvervsfiskere, jf. LL (ligningsloven) § 9 G (ligningsmæssigt fradrag).

Fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til visse foreninger

Hvis en brancheforening opkræver særlige servicebidrag og bidrag til kollektiv garantiforsikring hos sine arbejdsgivermedlemmer, kan disse medlemmer fratrække denne del af bidragene i den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1, og TfS 1987, 42 DEP.

Selvstændige erhvervsdrivende, der er medlemmer af foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, kan foretage fradrag i den personlige indkomst efter PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 1, i det omfang kontingentet medgår til dækning af foreningens udgifter af erhvervsmæssig karakter. Afgørende for medlemmets fradragsret er den skattemæssige fordeling ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst. Se afsnit C.C.2.2.2.10 Udgifter til kontingenter, indskud mv. i foreninger og lignende.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.