Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beskattes den skattepligtige værdi af en firmabil? Hvordan beregnes miljøtillægget for en firmabil?

C.A.5.14.1.6 Den skattepligtige værdi - procentreglen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den skattepligtige værdi af fri bil sættes.

Afsnittet indeholder:

  • Procentreglen
  • Miljøtillæg.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi Opgørelse af bilens værdi.

Procentreglen

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes til en procentdel af bilens værdi. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4.

I indkomståret 2022 sættes den årlige værdi til 24,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,0 pct. af resten. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 3. pkt.

Fra og med den 1. juli 2021 og den resterende del af indkomståret 2021 sættes den årlige værdi til 24,5 pct. af den del, af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 2. pkt. og lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Til og med den 30. juni i indkomståret 2021 og foregående indkomstår sættes den skattepligtige værdi af fri bil til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten.

Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst 160.000 kr. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 7. pkt.

Til den skattepligtige værdi lægges altid et miljøtillæg, se herom nedenfor og i C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi.

Ved lov nr. 91 af 31. januar 2020 blev der for en nærmere fastsat periode indført regler om lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil. I perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020 blev den årlige skattepligtige værdi af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, jf. registreringsafgiftsloven §§ 5 B-5 D, nedsat med 40.000 kr. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 25. pkt.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (2019/1 LSF 90) gjaldt nedsættelsen også for eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der den 1. april 2020 allerede var stillet til privat rådighed for en medarbejder. Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslaget, at nedsættelsen ikke kunne medføre, at beskatningsgrundlaget blev negativt, idet den skattepligtige værdi altid beregnes af mindst 160.000 kr. Ordningen er ikke videreført til at gælde efter 31. december 2020.

Miljøtillæg

Der skal lægges et miljøtillæg oven i den skattepligtige værdi af fri bil. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 8. pkt. Denne regel gælder for biler, der er til rådighed for arbejdstageren fra og med indkomståret 2010. Tillægget udgør ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil. Se den nærmere opgørelse nedenfor. Følgende skal dog ikke regnes med:

  • Udligningsafgiften på dieselbiler (benævnes også udligningstillægget)
  • eventuelt privatbenyttelsestillæg (benævnes også privatbenyttelsesafgift)

efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.

Partikeludledningsafgift indgår derimod i miljøtillægget. Hvis der er tale om en dieseldreven bil, som ikke har monteret et partikelfilter, skal tillægget for manglende partikelfilter efter brændstofforbrugsafgiftsloven således medregnes til miljøtillægget efter LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 8. pkt. Se også afsnit I.A.4.3 Afgiftens størrelse om partikeludledningsafgift.

Miljøtillægget er fra og med indkomståret 2013 til og med den 30. juni 2021 150 pct. (dvs. 1,5 gang) af den årlige afgift for den pågældende bil.

Fra og med den 1. juli 2021 og resten af indkomståret 2021 er miljøtillægget 250 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 150 pct.). Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 10. pkt. og lov nr. 203 af 13. februar 2021.

I indkomståret 2022 er miljøtillægget 350 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 250 pct.). Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 4, 11. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.