Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.2.4 Fordringer og gæld, der vedrører næringsejendomme - hvor beskatningen sker efter statsskatteloven

Indhold

Dette afsnit handler om fordringer og gæld vedrørende næringsejendomme, hvor beskatning af gevinst og tab sker efter statsskatteloven og ikke efter kursgevinstloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens formål
  • Reglens anvendelsesområde
  • Ikrafttrædelse og lovændringer.

Regel

Kursgevinstloven omfatter ikke gevinst og tab på fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avance ved salg af næringsejendomme og beskattes efter statsskatteloven. Se KGL (kursgevinstloven) § 1, stk. 3.

Reglens formål

Reglens formål er at sikre, at selskaber og personer, der er næringsdrivende med fast ejendom, ikke beskattes efter både statsskatteloven og kursgevinstloven.

Reglens anvendelsesområde

Kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld vedrørende næringsejendomme, der er erhvervet/pådraget, efter at ejendommen er anskaffet, og som afstås/afvikles igen, inden at ejendommen afstås, er omfattet af kursgevinstloven. Det vil sige, gevinster og tab, der ikke indgår i avanceopgørelsen efter statsskatteloven.

Hvis der ved afståelse af en næringsejendom viser sig, at kursgevinster eller kurstab, som ellers skulle indgå i avanceopgørelsen efter statsskatteloven, er medregnet ved indkomstopgørelsen for tidligere år, skal der reguleres i avanceopgørelsen. Det vil sige, at der i avanceopgørelsen skal ses bort fra kursgevinster og kurstab, der allerede er medregnet ved indkomstopgørelsen.

Situationen vil eksempelvis kunne opstå, hvor den skattepligtige har anset ejendommen for en anlægsejendom, men hvor ejendommen efterfølgende skattemæssigt kvalificeres som en næringsejendom. Om gevinster eller tab er medregnet før indkomståret 1998 er i denne sammenhæng uden betydning.

Hvis det ved afståelse af en anlægsejendom viser sig, at der i løbet af ejertiden er konstateret kursgevinster eller kurstab, som vedrører gæld, der er indgået i anskaffelsessummen, men som den skattepligtige ikke har medregnet ved indkomstopgørelsen for de pågældende indkomstår, kan der blive tale om genoptagelse af de relevante skatteansættelser efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 og § 27. Situationen vil eksempelvis kunne opstå, hvor den skattepligtige har anset ejendommen for en næringsejendom, men hvor ejendommen efterfølgende skattemæssigt kvalificeres som en anlægsejendom.

Se også 

  • Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.2.1 om genoptagelse af skatteansættelsen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 26
  • Den juridiske vejledning afsnit A.A.8.2.2 om genoptagelse af skatteansættelsen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 27.

Ikrafttrædelse og lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 1, stk. 3 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 og har virkning fra og med indkomståret 1998. Se KGL (kursgevinstloven) § 40, stk. 2. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.