Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.3.6 Obligationsudstedende selskaber - KGL § 11

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om, at obligationsudstedende selskabers opkøb af egne obligationer ikke medfører bortfald af gælden som følge af sammenfald af debitor og kreditor.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens anvendelsesområde
  • Ikrafttrædelse og lovændringer.

Regel

Obligationsudstedende selskabers opkøb af egne obligationer betragtes ikke som konfusion, dvs. bortfald af gælden som følge af sammenfald af debitor og kreditor. Det er dog en forudsætning, at obligationerne ikke annulleres efter opkøbet. Se KGL (kursgevinstloven) § 11.

Reglens anvendelsesområde

Når en debitor erhverver en fordring på sig selv, vil dette efter de civilretlige regler normalt medføre, at fordringen anses for bortfaldet. Ved debitors eventuelle gensalg af fordringen vil der derfor efter de civilretlige regler være tale om stiftelse af en ny fordring.

Reglen i KGL (kursgevinstloven) § 11 præciserer, at en obligationsfordring ikke bortfalder, når det obligationsudstedende selskab selv erhverver den.

Ved ikke at behandle selskabernes opkøb af egne obligationer som konfusion, opnås ligestilling med den situation, hvor obligationerne er ude i cirkulation helt frem til, de bliver udtrukket eller indfriet.

Ikrafttrædelse og lovændringer

KGL (kursgevinstloven) § 11 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1 Kursgevinstlovens systematik og indhold. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.