Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.7.10 Indgangsværdier ved principskifte

Indhold

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsesregler om indgangsværdier, når der skiftes princip for indkomståret 1998 eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Personer og dødsboer
  • Selskaber mv.

Personer og dødsboer

Personer og dødsboer, som for indkomståret 1998 eller senere skifter fra lagerprincippet til realisationsprincippet, skal ved opgørelse af gevinst og tab anvende

  • ultimoværdien for fordringer for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som anskaffelsessum for fordringen
  • ultimoværdien for gælden for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som "anskaffelsessum" for gælden.

Se KGL (kursgevinstloven) § 42, stk. 9, 1. pkt.

Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet anvendes fordringens anskaffelsessum eller forpligtelsens værdi ved stiftelsen, som værdien primo for det første indkomstår, hvor ændringen har virkning fra. Se KGL (kursgevinstloven) § 42, stk. 9, 2. pkt.

Hvis personen eller dødsboet efter reglerne i KGL (kursgevinstloven) § 42, stk. 11-15, har valgt at benytte indgangsværdier i stedet for den faktiske anskaffelsessum henholdsvis værdien ved forpligtelsens påtagelse, anvendes den valgte indgangsværdi som primoværdi.

Personer eller dødsboer som efter tidligere gældende regler har fået tilladelse til at anvende en anden opgørelsesmåde end realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld, bevarer denne tilladelse. Se KGL (kursgevinstloven) § 42, stk. 10.

Selskaber mv.

Selskaber mv., som for indkomståret 1998 eller senere skifter fra lagerprincippet til realisationsprincippet, skal ved opgørelse af gevinst og tab anvende

  • ultimoværdien for fordringer for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som anskaffelsessum for fordringen
  • ultimoværdien for gælden for det seneste indkomstår før ændring af opgørelsesmåden som "anskaffelsessum" for gælden.

Se KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 10, 1. pkt.

Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet anvendes fordringens anskaffelsessum eller forpligtelsens værdi ved stiftelsen, som værdien primo for det første indkomstår, hvor ændringen har virkning fra. Se KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 10, 2. pkt.

Hvis selskabet efter reglerne i KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 14-17, har valgt at benytte indgangsværdier i stedet for den faktiske anskaffelsessum eller værdien ved forpligtelsens påtagelse, anvendes den valgte indgangsværdi som primoværdi.

Selskaber mv. som efter tidligere gældende regler har fået tilladelse til at anvende en anden opgørelsesmåde end realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld, bevarer denne tilladelse. Se KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 12, 1. pkt. Dette gælder ikke realkreditinstitutter mv. og livsforsikringsselskaber. Se KGL (kursgevinstloven) § 41, stk. 12, 2. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.