Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.1.7.6 Generelt om gennemsnitsmetoden

Dette afsnit handler om gennemsnitsmetoden i KGL (kursgevinstloven) § 26, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Fordringer registreret i en værdipapircentral eller udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden
  • Gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden
  • "Samme vilkår"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fordringer registreret i en værdipapircentral eller udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden

Den gennemsnitlige anskaffelsessum skal anvendes ved opgørelse af gevinst og tab på visse typer fordringer. Se KGL (kursgevinstloven) § 26, stk. 4.

Gennemsnitsmetoden gælder for:

...med;

  • Selskaber
  • Personer og dødsboer, der er næringsdrivende med finansiering
  • Fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode
  • Fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder

Den gennemsnitlige anskaffelsessum beregnes for samtlige fordringer. Reglen gælder for fordringer i både danske kroner og fremmed valuta.

Reglen finder anvendelse for gevinst og tab på fordringer, når afståelsen sker den 27. januar 2010 eller senere.

Se også

Se også om gennemsnitsmetoden i afsnit

  • C.B.1.7.1 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for personer
  • C.B.1.7.3 Opgørelse af gevinst og tab på fordringer for selskaber

Gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden

Personer og dødsboer, der driver næringsvirksomhed med finansiering skal anvende den gennemsnitlige anskaffelsessum ved opgørelse af gevinst og tab på gæld, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder. Se KGL (kursgevinstloven) § 26, stk. 3.

Den gennemsnitlige anskaffelsessum beregnes for samtlige gældsforhold. Reglen gælder for gæld både i danske kroner og i fremmed valuta.

Reglen finder anvendelse for gevinst og tab på gæld, når indfrielsen sker den 27. januar 2010 eller senere.

Se også

Se også afsnit om gennemsnitsmetoden i afsnit C.B.1.7.2 Opgørelse af gevinst og tab på gæld for personer og dødsboer Opgørelse af gevinst og tab på gæld for personer.

"Samme vilkår"

To eller flere fordringer i samme valuta anses for udstedt på ens vilkår, når der er identitet med hensyn til valuta, rente og løbetid. Se. TfS 1999, 192 (DEP).

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta. Se TfS 1999, 172 (DEP).

Valutakonto

En valutakonto anses for en fordring i fremmed valuta. Renterne anses for erhvervet på tilskrivningstidspunktet til valutakursen på dette tidspunkt. Den løbende rentetilskrivning på en valutakonto påvirker dermed den gennemsnitlige anskaffelsessum på kontoen (fordringen). Indsættes der et beløb på en valutakonto (fordring), skal der beregnes nye gennemsnitlige anskaffelsessummer. Den valutakurs, der skal anvendes, er valutakursen på det tidspunkt, hvor der indsættes/tilskrives på kontoen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Andet

TfS 1999, 192 (DEP)

Departementet udtaler, at det som hovedregel kan siges, at to eller flere fordringer i fremmed valuta er udstedt på samme vilkår, når valuta, rente og løbetid er identiske.

 

TfS 1999, 172 (DEP)

En euro-redenominering i danske kroner er en afståelse og stiftelse af en ny fordring, idet der i denne situation ændres valuta.

Euro-deltagende landes nationale valutaer anses for én og samme valuta.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.