Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.1 Bruttoindkomsten

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for opgørelsen af den skattemæssige bruttoindkomst, dvs. indtægter uden fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Afsnittene C.C.2.1.1.3 handler om de generelle regler og principper for beskatning af indtægter, der kan udledes af SL (statsskatteloven) §§ 4 og 5.

Afsnittene C.C.2.1.4.9 handler om nogle særlige emner af betydning for opgørelsen af indkomsten for erhvervsdrivende, herunder særlige indkomstarter og regler om skattefritagelse. Der er både tale om regler i statsskatteloven og i andre love, fx i ligningsloven.

Reglerne i statsskatteloven suppleres og begrænses af en række love, fx ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og ligningsloven.

Disse regelsæt, som ofte vil være den praktiske beskatningshjemmel ved fx afståelse af aktiver, er beskrevet i særlige afsnit, se indholdsfortegnelse til C.C.

Se også

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.