Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.3.1.3.3 Virksomheden skal være i gang

Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke aktiver varelagerlovens regler kan bruges på og af hvem.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven
  • Selvstændig erhvervsvirksomhed
  • Terminshandler mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Varelagerloven

Varelagerloven bruges kun på varer, der erhverves til videresalg som led i drift af selvstændig erhvervsvirksomhed. Det betyder, at der på statustidspunktet skal eksistere en sådan virksomhed, der er aktiv. Det indebærer på den ene side, at den skal være startet, og på den anden side, at den ikke må være ophørt.

Selvstændig erhvervsvirksomhed

Det er kun selvstændige erhvervsvirksomheder, der kan bruge varelagerlovens regler. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved,

  • at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud
  • at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og
  • at virksomheden ikke er af helt underordnet omfang.

Eksempel

En tidligere landmand, der fortsat ejer en landbrugsejendom, men nu har bortforpagtet den for en årlig forpagtningsafgift på 240 tdr. korn, kan ikke skatteretligt betragte kornet som sit varelager, fordi han ikke anses for at være erhvervsdrivende i varelagerlovens forstand. Det er forudsat, at han tjener sine penge, fx som lønmodtager, eller lever af sin formue.

Terminshandler mv.

Varepartier, der ikke hører til virksomhedens sædvanlige varelager, falder uden for varelagerlovens regler.

Dette er tilfældet, hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med en spekulationsforretning køber varepartier, som enten efter deres art eller mængde falder uden for virksomheden eller klart overstiger, hvad der er nødvendigt for at drive virksomheden.

Problemet har konkret foreligget i forbindelse med de såkaldte terminshandler med korn, hvor den erhvervsdrivende indkøber større kornpartier kort før statustidspunktet for hurtigt efter statustidspunktet at sælge kornet videre. Det er kun i den situation, hvor den erhvervsdrivende er kornhandler, at varelagerlovens regler bruges.

I en konkret sag kunne et stort parti korn købt kort før statustidspunktet og videresolgt i foråret det følgende år ikke indgå i en proprietærs varelager. Proprietæren oplyste, at han havde købt den store mængde korn for at reducere sin indkomst i købsåret ved at nedskrive på varelageret - en regel, der er ophævet. Som begrundelse for afgørelsen anførte Landsskatteretten, at klageren ikke tidligere havde handlet så store mængder korn, og at der var tale om en lejlighedshandel, som ikke var et led i proprietærens erhvervsvirksomhed. Se LSRM 1968, 129 LSR.

I en lignende sag kom Landsskatteretten til samme resultat, da en gårdejer i et år købte et stort parti korn, som han solgte igen året efter. Landsskatteretten begrundede sin afgørelse med, at kornet i hele perioden havde ligget hos en kornhandler og ikke på noget tidspunkt havde været brugt i klagerens landbrugsvirksomhed, og betragtede derfor handlen som en lejlighedshandel. Den indkøbte kornbeholdning blev derfor ikke betragtet som et varelager, der hørte til hans bedrift. Se LSRM 1973, 115 LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1973, 115 LSR

En gårdejer købte et stort parti korn, som han solgte igen året efter. Kornpartiet blev ikke anset for at høre til bedriftens varelager, da kornet i hele perioden havde ligget hos en kornhandler og ikke på noget tidspunkt havde været brugt i klagerens landbrugsvirksomhed.

 

LSRM 1968, 129 LSR

Et stort parti korn, som blev købt kort før statustidspunktet og solgt videre om foråret det følgende år, blev ikke anset for varelager, fordi den købte mængde langt oversteg, hvad der blev anset for naturligt i den aktuelle erhvervsvirksomhed.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.