Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.1.7 Særlige regler for kunstmalere og billedhuggere

Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige og lempeligere regler, der gælder for kunstmalere og billedhuggere, hvorefter de ikke har pligt til at tage værdien af færdige, men ikke solgte, værker ved indkomstårets udgang til indtægt, hvad varelagerloven ellers foreskriver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Valgfrihed
  • Reglens betydning
  • Virksomheder omfattet af reglen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Kunstnere har ikke pligt til at bruge reglerne i varelagerloven på deres lager af færdige, men endnu ikke solgte, værker ved indkomstårets udgang.

Valgfrihed

Kunstnere kan imidlertid vælge at bruge reglerne i varelagerloven, hvorefter de tager svingninger i værdien af fuldendte, men ikke solgte, værker i betragtning efter rimelige vurderinger.

Hvert enkelt værk bør vurderes konkret, og vurderingen må aldrig udgøre mindre end fremstillingsudgifterne. Se princippet i SKDM 1973, 120, hvor en kunstmaler ved at skænke sine kunstværker til ophængning i et kommunalt museum blev skattepligtig af et beløb, der svarede til værkernes fremstillingsudgifter, som han havde fratrukket i sin indkomstopgørelse.

Betydning af reglen

Det betyder, at kunstnere som regel kan vente med at indtægtsføre værdien af deres værker, indtil de er solgt og leveret til køberen, mens de fradragsberettigede udgifter kan trækkes fra straks.

Værkerne indgår fortsat i den kunstneriske virksomhed og dermed i varelageret i det omfang, de er til salg. Dette beror på en konkret vurdering, men kunne ytre sig ved at de medtages på udstillinger med henblik på at blive solgt. Se SKM2014.219.LSR, tidligere SKM2013.39.SR.

På den måde gælder der lempeligere periodiseringsregler for kunstnere, fordi der er taget hensyn til de svingende indtægter, som kunstnere ofte har, samtidig med at de slipper for at administrere og værdiansætte deres beholdning af færdige endnu ikke solgte kunstværker ved indkomstårets udgang.  

Bemærk

Den skatteretlige bedømmelse af kunstneres driftsomkostninger er den samme som den, der foretages for andre grupper af selvstændigt erhvervsdrivende.

Det samme gælder sondringen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere. 

Se også

Se også afsnittene

  • C.C.1.2 om afgrænsningen over for lønmodtagere og honorarmodtagere   
  • C.C.1.3 om sondringen mellem ikke erhvervsmæssig virksomhed, også kaldet hobbyvirksomhed
  • C.C.1.3.2.6 om sondringen mellem ikke erhvervsmæssig virksomhed, også kaldet hobbyvirksomhed, i relation til kunstnerisk virksomhed.

Virksomheder omfattet af reglen

Reglen gælder personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed som kunstmaler eller billedhugger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2014.219.LSR

Et kunstværk blev anset for at indgå i den kunstneriske virksomhed, selv om det først blev solgt flere år efter, at det var udstillet første gang. Indkomsten fra salget blev derfor anset for skattepligtig efter SL (statsskatteloven) § 4. Tidligere SKM2013.39.SR.

Andet

SKDM 1973, 120

Skattedepartementet fastslog, at en kunstner ved at skænke sine kunstværker til ophængning på et kommunalt museum, var skattepligtig af et beløb, der svarede til de afholdte og fratrukne udgifter til værkernes fremstilling.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.