Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.3.3 Varekreditorer og debitorer

Afsnittet indeholder

 • Varekreditorer
 • Debitorer

Varekreditorer

Kreditorer optages med det nominelle beløb. Dette gælder, selv om der ved ligningen af kreditor er indrømmet nedskrivning på hans tilgodehavende. Ved ligningen må man især være opmærksom på, at der ikke sker en sammenblanding af vare- og pengekreditorer, idet det kun er svingninger i varekreditorer, der øver indflydelse på avanceopgørelsen.

Om den skattemæssige behandling ved eftergivelse af gæld vedrørende varekreditorer, akkord, betalingsstandsning, tvangsakkord, konkurs, gældssanering, fremførsel af underskud mv., se afsnit C.B.1.4.3.3 Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion - KGL § 21 gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion - KGL (kursgevinstloven) § 21.

Varedebitorer

Om den skattemæssige behandling af debitorer, se afsnit

 • C.B.1.4.2.4 Fordringer erhvervet som vederlag i næring - KGL (kursgevinstloven) § 17
 • C.B.1.7.5 Generelt om realisations- og lagerprincippet (i relation til fordringer og gæld).

Se også

Se også afsnit

 • A.B.3.2.1.2 Mindre virksomheders oplysninger og regnskab om § 13 i bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder).
 • A.B.3.2.1.3 Større virksomheders regnskab om § 18 i bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 (mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder). 
 • C.C.2.5.3.3.7 Tab på debitorer, hvor der henvises til afsnit 
  • C.B.1.4.2.4 Fordringer erhvervet som vederlag i næring - KGL (kursgevinstloven) § 17
  • C.B.1.7.5 Generelt om realisation- og lagerprincippet (i relation til fordringer og gæld.

  I disse afsnit beskrives bl.a. de nærmere regler for, hvornår et tab kan anses for realiseret.

 • C.C.2.5.3.3.10 om Hensættelser.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.