Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.1.1 Indkomståret generelt

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret, og at indkomståret som udgangspunkt er kalenderåret.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem er omfattet af reglen?
  • Hovedregel: Opgørelse af indkomsten for indkomståret
  • Undtagelser
  • Indkomståret er kalenderåret.

Hvem er omfattet af reglen?

Reglen omfatter både selvstændigt erhvervsdrivende personer og personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.1.2 om selskabers og foreningers indkomstår og
  • C.D.1.4.1 om fastsættelse af selskaber og foreningers første indkomstår.

Hovedregel: Opgørelse af indkomsten for indkomståret

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af en periode på 12 måneder. Denne periode udgør indkomståret. Det er årsindtægten, der bliver beskattet. Se SL (statsskatteloven) § 4.

Den skattepligtige indkomst kan ikke påvirkes af indtægter og udgifter i tidligere og senere indkomstår. Dette kaldes princippet om indkomstårets enhed eller ufravigelighed. Se SL (statsskatteloven) §§ 4 og 6 sammenholdt med KSL (kildeskatteloven) § 22, stk. 1. Det er den skattepligtiges samlede årsindtægt, der skal beskattes. Se SL (statsskatteloven) § 4. Driftsomkostninger, som er afholdt i årets løb, kan trækkes fra. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Undtagelser

Reglen om indkomstårets ufravigelighed er dog gennembrudt af en række regler i lovgivningen, der giver mulighed for at udjævne indkomsten ved at lade indtægter og udgifter påvirke andre indkomstår. Dette gælder fx reglerne om:

Indkomståret er kalenderåret

Indkomståret falder som udgangspunkt sammen med kalenderåret. Hvis der kun er skattepligt i en del af et år, er indkomståret dette tidsrum. Se KSL (kildeskatteloven) § 22, stk. 1.

Indkomståret kan dog efter særlige regler forskydes i forhold til kalenderåret.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.5.1.2 om forskudt indkomstår
  • C.C.2.5.2 om reglerne for omlægning til og fra forskudt indkomstår.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.