Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.1.2 Lovgrundlag og principper

Indhold

Dette afsnit beskriver kort det lovgrundlag og de principper, som har betydning for periodiseringen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Realisationsprincippet
  • Retserhvervelsesprincippet
  • Pligtpådragelsesprincippet
  • Resolutive og suspensive betingelser.

Regel

Reglerne om periodisering fremgår i et vist omfang af lovgivningen på de enkelte områder. Fx kan nævnes:

  • Afskrivningsloven
  • LL (ligningsloven) § 5 om renteudgifter
  • LL (ligningsloven) § 27 A om vederlag for afhændelse af patentret mv.

Hvis der ikke er taget stilling til beskatnings- eller fradragstidspunktet i andre bestemmelser, må periodisering ske i overensstemmelse med SL (statsskatteloven) §§ 4 - 6.

SL (statsskatteloven) §§ 4 - 6 indeholder ikke en entydig angivelse af, hvilke principper der er afgørende for, i hvilket af flere mulige indkomstår en indtægt eller udgift skal påvirke indkomstopgørelsen, og der kan derfor ikke udledes et entydigt krav om brug af et bestemt periodiseringsprincip.

På baggrund af fortolkning og udfyldning af bestemmelserne i statsskatteloven og anden relevant lovgivning har der dog udviklet sig en praksis for, hvilke periodiseringsprincipper der skal bruges. De følgende afsnit handler om disse principper.

Realisationsprincippet

Det er et grundlæggende princip, at indkomst og tab skal være realiseret, før de påvirker indkomsten. Princippet udledes af SL (statsskatteloven) § 5, hvorefter værdiforøgelser og værditab ikke påvirker indkomsten. De principper, der udledes af statsskatteloven, har da også til overordnet formål at afgrænse, hvornår indkomsten bliver anset for at være realiseret, og dermed i hvilket indkomstår den skatteretligt hører til.

Princippet fraviges dog ved reglerne om behandlingen af varelagre. Se mere om varelagre i afsnit C.C.2.3.1 Varelager.

Retserhvervelsesprincippet

Retserhvervelsesprincippet er den almindelige hovedregel om, at en indtægt skal regnes med ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til den.

Retserhvervelsesprincippet modsvares af pligtpådragelsesprincippet for så vidt angår udgiftssiden.

Princippet bygger på en fortolkning af SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1, om "den skattepligtiges samlede årsindtægter (…) bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi".

Se mere om retserhvervelsesprincippet og dets betydning for periodiseringen af de forskellige former for indtægt i afsnit C.C.2.5.3.2 Tidspunkt for beskatning af indtægter.

Pligtpådragelsesprincippet

Pligtpådragelsesprincippet er den almindelige hovedregel om, at en udgift skal påvirke indkomstopgørelsen, når der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale beløbet, og når det kan opgøres endeligt.

Princippet bygger på en fortolkning af SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, om "...udgifter, som i årets løb er anvendt...".

Se mere om pligtpådragelsesprincippet og dets betydning for periodisering af de forskellige udgiftsformer i afsnit C.C.2.5.3.3 Tidspunkt for fradrag for udgifter.

Resolutive og suspensive betingelser

Aftaler om retserhvervelse og pligtpådragelse kan være gjort betingede.

Hvis en aftale er gjort betinget, afhænger beskatningstidspunktet af betingelsens indhold og betydning i det konkrete retsforhold.

Inden for skatteretten betegnes betingelser som resolutive, når de ikke udskyder beskatningstidspunktet.

Betingelser, som udskyder beskatningstidspunktet, betegnes som suspensive.

Se mere om resolutive og suspensive betingelser i afsnit C.C.2.5.3.4 Resolutive og suspensive betingelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.