Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.C.2.5.3.3.8 Ejendomsskatter

Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt udgifter til ejendomsskatter kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Beløb, der er anvendt til ejendomsskatter, er i et vist omfang fradragsberettigede. Se LL (ligningsloven) § 14. Se også afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.

Det afgørende for tidspunktet for fradrag efter LL (ligningsloven) § 14, stk. 1, er, om der er en retlig forpligtelse til at afholde den pågældende udgift eller ej. Det kræves hverken, at udgiften er forfalden eller faktisk afholdt.

Skatteyderen har ikke pligt til at trække beløbet fra før sidste rettidige betalingsdag. Dette kan have betydning i situationer, hvor den retlige forpligtelse indtræder i ét indkomstår, og sidste rettidige betalingsdag er i det følgende indkomstår. Efter principperne i LSRM 1975, 111 kan skatteyderen i denne situation vælge først at tage fradrag i det følgende indkomstår, dog under forudsætning af at betalingen først sker i dette år.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.3.3.9 Tilbagebetaling/efterbetaling af ejendomsskatter, moms, lønsumsafgift mv. om tilbagebetaling/efterbetaling af ejendomsskatter, moms og lønsumsafgift mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1975, 111

En skatteyder havde betalt forfaldne amtsstueskatter for oktober termin 1969, 1970 og 1971 inden sidste rettidige betalingsdag i januar måned 1970, 1971 og 1972 og havde trukket disse ejendomsskatter fra ved indkomstopgørelsen for de respektive betalingsår. Skattemyndighederne ville kun give fradrag for de ejendomsskatter, der var forfaldne og pålignede i hvert indkomstår.

Landsskatteretten fandt, at skatteyderen kun var berettiget, men ikke forpligtet til at trække beløbene fra ved indkomstopgørelsen for indkomstårene 1969, 1970 og 1971 og tiltrådte derfor at disse var trukket fra i 1970, 1971 og 1972.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.