Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.4.5.4 Ældre overgangsregler

Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsregler med tilknytning til ændringen af LL (ligningsloven) § 8 P, der har virkning for indkomståret 2010. Reglerne gælder for vindmøller, der er erhvervet før den 17. november 2010. Desuden beskrives nogle særlige regler, der gælder for personer, der har erhvervet vindmøller før den 22. maj 1996.

Afsnittet indeholder:

  • Overgangsregler for vindmøller erhvervet før den 17. november 2010
  • Overgangsregel for personer, der har erhvervet vindmøller før den 22. maj 1996.

Overgangsregler for vindmøller erhvervet før den 17. november 2010

Vindmøller og de andele af vindmøller, som er erhvervet før den 17. november 2010, kan også anvende den skematiske ordning. Det gælder også, selvom vindmøllerne eller andelene af vindmøller ikke opfylder betingelserne.

Det kan fx være tilfældet, hvis anskaffelsesprisen for vindmølleandelen ikke opfylder de nye regler for fastsættelse af udbudsprisen. Det kan også være tilfældet, hvis ejeren af vindmølleandelen ved siden af også ejer anparter i en vindpark i udlandet.

Overgangsreglerne står i § 3, stk. 3 og 4, i ændringsloven (lov nr. 1559 af 21. december 2010):

Vindmøller og vindmølleandele, som er erhvervet før den 1. januar 2010

Hvis en fysisk person

  • har erhvervet en vindmølle eller vindmølleandele før den 1. januar 2010, og
  • for indkomståret 2009 har valgt at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i den dagældende LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 2 og 3, (lov nr. 488 af 12. juni 1996),

så omfattes møllen af den nye LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 1-4.

Vindmøller og vindmølleandele, som er erhvervet i perioden fra og med den 1. januar til og med den 17. november 2010

Hvis en fysisk person

  • har erhvervet en vindmølle eller vindmølleandele i 2010 i perioden fra og med den 1. januar til og med den 17. november 2010, og
  • i selvangivelsen for 2010 har valgt at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i den dagældende LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 2 og 3, (lov nr. 488 af 12. juni 1996),

så omfattes møllen i stedet af den nye LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 1-4.

Videresalg af vindmøllen eller andele i vindmølle

Overgangsordningen er knyttet til vindmøllen eller andelen i vindmøllen. Det betyder, at hvis vindmøllen eller andelene i vindmøllen sælges, er den nye ejer også omfattet af overgangsordningen. Overgangsordningen gælder derfor lige så længe, den pågældende vindmølle eksisterer.

Overgangsregel for personer, der har erhvervet vindmøller før den 22. maj 1996

Vindmøller, der er erhvervet før den 22. maj 1996, er også omfattet af de overgangsregler, der gælder for vindmøller, som er erhvervet før den 17. november 2010, og som er beskrevet ovenfor.

Fysiske personer, som kun ejer vindmøller eller vindmølleandele, der er erhvervet før den 22. maj 1996, kan dog også være omfattet af de overgangsregler, som knytter sig til indførelsen af den oprindelige bestemmelse i LL (ligningsloven) § 8 P, hvis de i indkomståret 1995 anvendte den såkaldte 10 pct. regel. Se Ligningsrådets bindende anvisning fra 1987 om den skattemæssige behandling af vindmøller pkt. 1.1.1. Se om 10 pct. reglen i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende for 1995, afsnit E.B.2.1.1. Se lov nr. 488  af 12. juni 1996, § 4, om disse overgangsregler.

Disse ældre overgangsregler betyder, at fysiske personer, som er vindmølleejere, og som for indkomståret 1995 ikke blev beskattet af indkomst fra vindmølledrift efter 10 pct. reglen, fortsat ikke vil blive beskattet af indkomst fra vindmølledrift, hvis de ikke erhverver flere vindmølleandele mv. Dette gælder uanset størrelsen af eget strømforbrug og størrelsen af nettoudbetalingen fra elværket. Disse fysiske personer kan holde indtægter og udgifter på vindmølledriften uden for indkomstopgørelsen. De kan heller ikke afskrive på vindmøllen.

Hvis personen erhverver yderligere vindmølleandele efter den 22. maj 1996, opgøres indkomsten fra vindmølledriften efter de almindelige regler eller efter reglerne i LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 2 og 3, fra og med det indkomstår, hvori der er erhvervet yderligere andele.

Den ene ægtefælle kan være omfattet af overgangsordningen om skattefrihed for indkomsten fra vindmølledriften, hvis han eller hun opfylder betingelserne, herunder overgangsbestemmelsen for erhvervelsestidspunktet, selvom den anden ægtefælle har købt vindmølleandele efter den 22. maj 1996 og derfor allerede af den grund ikke er omfattet af overgangsordningen om skattefrihed. Se TfS 1997, 819 TSS.

Hvis den fysiske person som vindmølleejer ikke i indkomståret 1995 var omfattet af 10 pct. reglen, er han eller hun heller ikke omfattet af overgangsreglen om skattefrihed.

Erhvervsmæssigt anvendte vindmøller eller andele i disse møller, der for indkomståret 1996 overgik til at være omfattet af de dagældende bestemmelser i LL (ligningsloven) § 8 P, stk. 2 og 3, skulle ikke anses for afstået i relation til afskrivningslovens regler, men ved et senere salg bliver en eventuel fortjeneste beskattet, ligesom et tab kan trækkes fra efter de almindelige regler i afskrivningsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.