Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.5.2.2.9.8 Ladestandere

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede ladestandere, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål med reglen.

Regel

Med virkning fra d. 1. juli 2021 kan ladestandere, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, indgå i virksomhedsordningen. Når ladestanderen indgår i ordningen, medfører det som udgangspunkt beskatning af den private anvendelse efter reglerne i LL (ligningsloven) § 16.

Værdien af ladestander og installation af ladestander (ladestik), der sammen med en elbil eller pluginhybridbil er til rådighed for privat anvendelse, beskattes dog ikke, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 4. I den situation sker der således alene beskatning af værdien af fri bil, som beskrevet i afsnit C.C.5.2.2.9.2 Bilen indgår i virksomhedsordningen.

Blandet benyttet ladestander tages ud af virksomhedsordningen

Hvis der er sket beskatning af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, kan ladestanderen tages ud af virksomhedsordningen, uden at det anses for en hævning i hæverækkefølgen. Samtidigt værdiansættes ladestanderen til 0, såfremt der skal opgøres fortjeneste eller tab ved overgang til udelukkende privat brug, jf. AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1.

Hvis der derimod alene er sket beskatning af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode, der er kortere end 6 måneder, vil udtagning af ladestanderen medfører en hævning i hæverækkefølgen, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 5, stk. 1. Samtidigt skal markedsværdien af ladestander og installation medregnes ved opgørelse af fortjeneste eller tab, hvis installationen overgår til udelukkende privat brug, jf. AL (afskrivningsloven) § 4, stk. 1.

Blandet benyttet ladestander uden for virksomhedsordningen

Når en blandet benyttet bil og ladestander ikke indgår i virksomhedsordningen, kan virksomheden godtgøre den del af de samlede driftsomkostninger inkl. afskrivning, der svarer til den erhvervsmæssige andel. Se nærmere i afsnit C.C.5.2.2.9.3 Bilen holdes uden for virksomhedsordningen.

Formål med reglen

Formålet med reglen er, at sikre ligestilling mellem lønmodtageren, der får stillet en ladestander til rådighed af sin arbejdsgiver på sin bopæl sammen med en elbil eller pluginhybridbil, og den selvstændigt erhvervsdrivende, der af sin virksomhed får en ladestander stillet til rådighed på sin bopæl sammen med en elbil eller pluginhybridbil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.