Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

C.C.5.4.3 Beregning af kapitalafkast

Indhold

Dette afsnit beskriver beregningen af kapitalafkastet i ordningen, afkastsatsen og afkastgrundlaget. Det beskriver også overdragelse ved succession, undtagelser ved arv eller gave og hvordan, der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse midt i et indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afkastsatsen
  • Afkastgrundlaget
  • Overdragelse ved succession
  • Erhvervelse ved arv eller gave
  • Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.
  • Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast.

Regel

Kapitalafkastet bliver beregnet ved at gange afkastgrundlaget med afkastsatsen. Se VSL § 9 og VSL § 22 c, stk. 5.

Afkastsatsen

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og udgør et helt antal procentpoints. Se om beregningen afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen.

Satsen offentliggøres af SKAT.

Kapitalafkastsatsen udgør:

2013: 2 pct.

2014: 2. pct.

2015: 1 pct.

2016: 1 pct.

Der henvises i øvrigt til afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen om fastsættelse af kapitalafkastsatsen.

Afkastgrundlaget

Ved indkomstårets begyndelse gøres afkastgrundlaget op som anskaffelsessummen for de erhvervede aktier eller anparter.

Hvis en erhvervelse af aktier eller anparter i løbet af indkomståret bringer den samlede anskaffelsessum op over beløbsgrænsen i VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2, opgøres det kapitalafkastgrundlag, der bruges ved beregningen af det forholdsmæssige kapitalafkast efter VSL § 22 c, stk. 5, som den samlede anskaffelsessum for aktier eller anparter efter denne erhvervelse. Se VSL § 22 c, stk. 6, 2. pkt.

Ved delerhvervelser beregnes der et forholdsmæssigt kapitalafkast, som svarer til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne, hvis beløbsgrænsen på:

2013: 627.000 kr.

2014: 638.200 kr.

2015: 647.700 kr.

2016: 656.500 kr.

2017: 670.900 kr.

- nås i løbet af indkomståret. Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er anskaffelsessummen den samlede anskaffelsessum for aktierne eller anparterne efter den erhvervelse, der bringer det samlede kontantomregnede beløb over beløbsgrænsen. Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2 om beløbsgrænsen.

Beløbsgrænsen reguleres efter PSL § 20. 

Bemærk

Hvis der sker flere erhvervelser i løbet af året, som bringer den samlede anskaffelsessum af aktier eller anparter yderligere op over beløbsgrænsen, skal der ikke ske opgørelse af et nyt kapitalafkastgrundlag til beregning af kapitalafkastet for den resterende del af indkomståret.

Kapitalafkastgrundlaget for det aktuelle indkomstår skal fortsat gøres op på baggrund af anskaffelsessummen efter den erhvervelse, hvor beløbsgrænsen blev overskredet.

Selvstændige, der ved erhvervelser midt i indkomståret kommer op over beløbsgrænsen, får på den måde adgang til at anvende kapitalafkastordningen i en forholdsmæssig del af året, som svarer til det hele antal måneder, hvor aktie- eller anpartsbeholdningen har været over beløbsgrænsen.

Se VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2.

Overdragelse ved succession

Er den selvstændige succederet i overdragerens skattemæssige stilling, skal kapitalafkastgrundlaget alligevel opgøres som det kontantomregnede vederlag, som den selvstændige betaler for aktierne eller anparterne. Det gælder ved overdragelse til familiemedlemmer efter ABL § 34 om succession. Se VSL § 22 c, stk. 6.

De samme regler gælder for medarbejdere ved overdragelse med succession efter ABL § 35.

Erhvervelse ved arv eller gave

Kapitalafkastordningen kan ikke bruges, når aktier eller anparter arves eller modtages som gave. Det skyldes, at der ved finansieringen af aktierne eller anparterne som udgangspunkt ikke har været nogen renteudgifter.

Forholdsmæssigt kapitalafkast ved afståelse mv.

Der beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, den selvstændige har ejet aktierne eller anparterne i det indkomstår, hvor han eller hun erhverver eller afstår aktierne eller anparterne. Det samme gælder, hvis betingelserne for at anvende ordningen ikke længere er til stede. Se VSL § 22 c, stk. 5.

Eksempel på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast

Aktierne eller anparterne sælges den 30. april 2016 og har dermed været ejet i 4 måneder af indkomståret.

Kapitalafkastprocenten er 1 pct. i 2016.

Derfor er kapitalafkastet 4/12 af 1 pct. (2016) af kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets begyndelse.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.1.2.2 Kapitalafkastet og maksimeringsreglen om beregningen af kapitalafkast i kapitalafkastordningen.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.