Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.1.1.2 Aktieselskaber og anpartsselskaber

Indhold

Afsnittet handler om bestemmelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, der fastslår, at indregistrerede aktieselskaber er skattepligtige til Danmark. Bestemmelsen omfatter tillige indregistrerede anpartsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber
  • Kommanditaktieselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber

SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter de her i landet indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. At anpartsselskaber beskattes efter samme regler som aktieselskaber følger af den dagældende lov om anpartsselskaber § 83 i lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006 (APSL). ►Gældende lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) er lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. ◄

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtigt, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling. Se TfS 1989, 68 H.

Et gyldigt indregistreret selskab beskattes selvstændigt, selvom det i henhold til SEL (selskabsskatteloven) §§ 31 eller 31A indgår i sambeskatning. Se C.D.3 om sambeskatning.

Kommanditaktieselskaber

Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, da komplementaren hæfter personligt. Kommanditistaktionærerne beskattes personligt af deres ideelle andel af selskabets resultat. Se TfS 1992, 234 LR.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.1.1.8 om betingelserne for at et indregistreret selskab kan beskattes som kooperativ virksomhed
  • C.D.1.4.1 om tidspunktet for skattepligtens indtræden og beskatning af selskaber under stiftelse
  • C.D.1.5.1 om beskatning af selskaber under likvidation og konkurs
  • C.D.2.2 om tilfælde, hvor indtægten ved en i selskabsretlig henseende lovligt drevet virksomhed skal beskattes ved en personlig indkomstopgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1989, 68 H

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtig, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling.

Skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1992, 234 LR

Kommanditaktieselskaber er ikke omfattet af selskabsskatteloven. Kommanditaktionærerne skal derfor beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat.

Ingen skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
Spørg om skat
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.