Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.1.1.4 Sparekasser og andelskasser

Indhold

Dette afsnit handler om skattepligten for sparekasser og andelskasser.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede sparekasser og andelskasser
  • Omdannelse
  • Forholdet til fondsbeskatningsloven
  • Overførsel af reserver

Omfattede sparekasser og andelskasser 

Sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser er fuldt skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2a, hvis de er:

  • oprettet efter § 207 i lov om finansiel virksomhed

Sparekasser mv., der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2a, skal opgøre den skattepligtige indkomst på samme måde som aktieselskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8.

Omdannelse

Andelskasser eller sammenslutninger heraf har mulighed for at omdanne sig efter FUL (fusionsskatteloven) § 14 g (succession) til aktieselskaber, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

Se også:

Se også afsnit C.D.5.3 Fusion af kooperative virksomheder mv. Fusion af kooperative virksomheder mv.

Overførsel af reserver

Såfremt andelskasser eller sammenslutninger heraf overfører reserver til en forening, er foreningen skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 2a.

Føres reserverne derimod over i en fond, er den erhvervsdrivende fond skattepligtig efter fondsbeskatningslovens regler.

Se også:

Se også afsnit C.D.9 Beskatning af fonde og visse foreninger om beskatning af fonde og visse foreninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.