Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.6.1.5.2 Oversigt over anvendelsen af regler i fusionsskatteloven ved skattefri spaltning af et udenlandsk selskab

Dette skema beskriver i hvilket omfang, de enkelte bestemmelser i fusionsskatteloven anvendes ved skattefri spaltning af et udenlandsk selskab.

Bstemmelse i FUL (fusionsskatteloven)

Bestemmelsen omhandler:

Bestemmelsens anvendelse ved spaltning

§ 5

Fusionsdatoen

Anvendes. Begrebet spaltningsdatoen svarer til fusionsdatoen. Se afsnit C.D.5.2.4 Fusionsdatoen - FUL § 5. i fusionsafsnittet.

§ 6, stk. 2

Formforskrifter

Anvendes.  Se afsnit C.D.5.2.5 Indsendelse af dokumenter - FUL § 6.

§ 6, stk. 3

Formforskrifter

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.5 Indsendelse af dokumenter - FUL § 6.

§ 6, stk. 5

Formforskrifter

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.5 Indsendelse af dokumenter - FUL § 6.

§ 7, stk. 1

Opgørelse af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst

Anvendes hvis det udenlandske selskab ophører ved spaltningen.

§ 8, stk. 1

Succession for aktiver og passiver i det indskydende selskab

Anvendes alene på det af det indskydende udenlandske selskabs aktiver og passiver mv., for hvilke der eksisterer en dansk skattemæssig værdi, hvori der kan succederes, og som ved spaltningen bliver knyttet til et dansk modtagende selskab eller til et udenlandsk modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark.

§ 8, stk. 2

Succession for aktiver og passiver erhvervet i spekulationshensigt eller som led i næring

§ 8, stk. 3

Succession i urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer i det indskydende selskab

§ 8, stk. 4

Opgørelse af tab omhandlet i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17, stk. 2

§ 8, stk. 5

Skattemæssig behandling af aktiver og passiver, som det eller de modtagende selskaber ikke har erhvervet fra et indskydende selskab.

Fuld anvendelse.

§ 8, stk. 6

Begrænsning af underskudsfremførsel i det modtagende selskab.

Fuld anvendelse. Se afsnit C.D.5.2.7.3 Fortabelse af underskud - FUL § 8, stk. 6.

§ 8, stk. 7

Begrænsning af udnyttelse af underskud opstået mellem fusionsdatoen og vedtagelsen af fusionen for det modtagende selskab

Fuld anvendelse.

§ 8, stk. 8

Begrænsning af fremførsel af tab i det modtagende selskab

Fuld anvendelse.

§ 10

Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab anses for afstået ved fusionen, hvis det modtagende selskabs andel af kapitalen i det indskydende selskab er mindre end 10 pct.

Anvendes hvis det udenlandske selskab ophører ved spaltningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.