Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.8.10.1 Løbende ydelser

Indhold

Afsnittet handler om, i hvilket omfang løbende ydelser fra en virksomhed med fast driftssted i Danmark eller fra afståelsen heraf, er begrænset skattepligtige. Se SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse

Hovedregel

Løbende ydelser fra en virksomhed med fast driftssted her i landet eller fra afståelsen heraf medfører begrænset skattepligt, uanset hvorledes den løbende ydelse beregnes, dvs. om den er fast eller variabel, beregnet efter fx overskuddets eller omsætningens størrelse eller efter værdien af naturalier. Se SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum.

Undtagelse

Undtaget fra den begrænsede skattepligt i SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum er løbende ydelser, der må anses som

  • udbytte
  • afdrag på tilgodehavender
  • renter
  • royalties.

Royalties i denne forbindelse er ikke alene de vederlagsformer, der er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 65, stk. 4, men også vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.