Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.9.10.5 Prioriteringsreglen

Et beløb svarende til skattefrie udbytter og anvendt bundfradrag skal anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst.

Dette indebærer, at foreninger ved indkomstopgørelsen kun kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser, som nævnt i FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger mv. tilsammen overstiger disse skattefritagne indtægtsarter. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 9, stk. 2, der henviser til FBL (fondsbeskatningsloven) § 6.

Denne prioriteringsregel omfatter kun indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 2 og FBL (fondsbeskatningsloven) § 10.

Skattefrie avancer mv. og gaver, der ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 3, stk. 3, er derimod ikke omfattet af prioriteringsreglen og skal derfor ikke anses for uddelt før nogen anden del af indkomsten. Det er desuden kun fradrag efter FBL (fondsbeskatningsloven) §§ 4 og 5, der skal reduceres med de nævnte skattefrie indtægter.

Fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud skal derimod ikke reduceres.

Se også

Se også afsnit C.D.9.9.2.2 Efterbeskatning om efterbeskatning af ikke anvendte hensættelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.