Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.H.3.2.3.3 Renter på lån i fast ejendom

Indhold

I dette afsnit omtales reglen om fradrag for renter på lån i fast ejendom.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Fradragstidspunkt
  • Lån til pensionister mv.

Regel

Ejere af fast ejendom kan ved indkomstopgørelsen fratrække renter på indestående prioriteter og anden pantegæld i ejendommen. Se SL (statsskatteloven) § 6, litra e.

Bemærk

Fradragsretten er generel og gælder derfor for ejere af fast ejendom, uanset om ejendommen anvendes erhvervsmæssigt eller ej. Se LL (ligningsloven) § 15 J, stk. 1.

For ejere, der ikke anvender virksomhedsordningen på ejendommen, foretages fradraget ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1.

Se afsnit (C.C.5 Virksomheds- og kapitalafkastordningen) om anvendelse af kapital- eller virksomhedsordningen.

Bemærk

Morarenter af for sent betalte ydelser til kreditforeninger mv. kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen i opkrævningsåret eller eventuelt i det indkomstår, de vedrører.

Løbende bidrag til reservefonds og administration til realkreditinstitutioner er fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen. Der er derimod ikke fradrag for eventuelt indskud til reservefonds, der skal betales ved stiftelse af nye lån.

Fradragstidspunkt

Forfaldstidspunktet er som hovedregel afgørende for fradragsretten for renteudgifter. Se LL (ligningsloven) § 5, stk. 1.

Lån til pensionister mv.

Renter af lån, der er ydet efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse og lov om lån til betaling af grundskyld m.v., kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det samme gælder renter af lån ydet efter § 33 i lov om forurenet jord. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 2.

Renter af boligydelseslån, der er ydet efter lov om boligydelse til pensionister eller lov om individuel boligstøtte, kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL (ligningsloven) § 17 A, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.