Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

D.A.10.3.6 Indførsel af gas, elektricitet, varme eller kulde ML § 36, stk. 1, nr. 6

Der er fritagelse for moms af gas, der indføres via et naturgassystem eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system. Se ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 6.

Fritagelsen omfatter også indførsel af gas fra et gastankskib, hvis gassen videreføres i et naturgassystem eller et opstrømsrørledningsnet.

Endvidere gives der momsfritagelse ved indførsel af elektricitet og af varme og kulde, der indføres via et net.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra l) i dansk ret.

Det særlige ved levering af gas, elektricitet, varme og kulde via et net er, at nettene er grænseoverskridende, ikke blot inden for EU, men nettene kan også dække steder uden for EU.

Det europæiske kontinent, dvs. både EU-lande og lande uden for EU, har eksempelvis et samlet netværk for elektricitet, hvor elektriciteten bevæger sig igennem nettet i den rute, hvor modstanden er mindst.

Dette betyder, at levering af elektricitet fra et EU-land til et andet EU-land kan have passeret et land uden for EU, inden elektriciteten ankommer til bestemmelsesstedet, men i realiteten er der tale om en vareleverance mellem to EU-lande.

Den her omhandlede fritagelse for moms ved indførsel sikrer, at der ikke også skal beregnes importmoms ved interne EU leverancer af gas, elektricitet mv. leveret via net, men kun erhvervelsesmoms, og bestemmelsen sikrer derfor også, at der ikke opstår "dobbeltmoms" tilfælde.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.