Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

D.A.11.1.6.3 Erhvervelsesmoms - Køb i andre EU-lande ML § 37, stk. 2, nr. 2

Indhold

Dette afsnit beskriver den erhvervelsesmoms, der kan fratrækkes som købsmoms.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Erhvervelsesmoms som skal betales i henhold til ML § 22, stk. 2
  • "Fraførselsmoms"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.4.8 om erhvervelser ML § 11 - 11a
  • D.A.6.3 om stedet for erhvervelse af varer ML § 22
  • D.A.8.2 om momsgrundlaget ved erhvervelser fra andre EU-lande ML § 31.

Regel

Erhvervelsesmoms, som virksomheder ifølge ML § 11 skal betale af erhvervelser fra andre EU-lande, kan medregnes til den fradragsberettigede moms. Se ML § 37, stk. 2, nr. 2 og momssystemdirektivets artikel 168, litra c.

Bemærk

Det er en generel betingelse for momsfradrag, at de erhvervede varer skal anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter. Se ML § 37, stk. 1.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.3.3 Hæftelsesmoms om fradragsret for "hæftelsesmoms".

Erhvervelsesmoms som skal betales i henhold til ML § 22, stk. 2

Der er ikke fradragsret for dansk erhvervelsesmoms, som ifølge ML § 22, stk. 2, skal betales, fordi erhvervelsen er sket ved at benytte et dansk momsregistreringsnummer, selv om varen ikke er modtaget her, fordi erhververen ikke kan godtgøre, at erhvervelsen pålægges afgift i det andet EU-land, hvortil forsendelsen er sket. Se EF-domstolens dom i de forenede sager C-536/08 og C-539/08.

"Fraførselsmoms"

"Fraførselsmoms", som skal betales efter ML § 11 a, er en moms, der kan være fradragsberettiget efter momslovens almindelige regler, da det er en moms på

  • indførsel
  • levering her i landet og
  • erhvervelse fra et andet EU-land.

Se SKM2004.160.TSS.

Bemærk

Fraførselsmoms skal i visse tilfælde betales af personer, som ikke er ejere af de fraførte varer. Se afsnit D.A.11.1.3.3 Hæftelsesmoms om fradragsret for "hæftelsesmoms".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-536/08 og C-539/08

Sagerne omhandlede fradragsret for den erhvervelsesmoms, som en virksomhed skulle betale i registreringsmedlemsstaten i henhold til dagældende 6. direktivs dagældende artikel 28 b, punkt A (nu momssystemsdirektivets artikel 41), fordi virksomheden ikke havde godtgjort, at der var betalt moms i det medlemsland, hvor transporten af varerne blev afslut.

EF-domstolen svarede, at fradrag for moms af erhvervede varer er underlagt den betingelse, at de skal anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner.

De varer, som var blevet pålagt erhvervelsesmoms i henhold til dagældende 6. direktivs artikel 28 b, punkt A var i virkeligheden ikke blevet indført, i den medlemsstat, hvor erhvervelsesmomsen skulle betales. Under disse omstændigheder fandt EF-domstolen, at transaktionerne ikke kunne give fradragsret som omhandlet i 6. direktivs artikel 17 (nu momssystemsdirektivets artikel 168).

Domstolen udtalte desuden, at den almindelige fradragsordning i 6. direktivs artikel 17 (nu momssystems-
direktivets artikel 168) ikke kan erstatte den særlige ordning i 6. direktivs dagældende artikel 28 b, punkt A, stk. 2 (nu momssystems-
direktivets artikel 42), fordi en afgiftspligtig person, der har opnået fradrag i registrerings-
medlemsstaten, ikke længere vil være tilskyndet til at godtgøre, at erhvervelsen er pålagt moms i et andet medlemsland. En sådan løsning ville dermed være til fare for anvendelsen af hovedreglen om, at erhvervelser skal pålægges afgift i det medlemsland, hvor transporten af varerne afsluttes.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.