Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.12.1.5 Ansøgers etableringssted

Indhold

Dette afsnit handler, om hvor ansøgeren anses for etableret.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den afgiftspligtige person er etableret i Danmark, hvis den afgiftspligtige har hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra virksomheden er blevet udøvet, i Danmark. Se RDIR 2008/9/EF artikel 3, litra a).

Hvis den afgiftspligtige hverken har et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted noget sted, er den afgiftspligtige person etableret i Danmark, hvis den afgiftspligtige har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i Danmark. Se RDIR 2008/9/EF artikel 3, litra a).

Den afgiftspligtige person er etableret i EU, hvis den afgiftspligtige har hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra virksomheden er blevet udøvet, i EU. Se RDIR 86/560/EØF artikel 1, stk. 1, og RDIR 2008/9/EF artikel 3, litra a).

Hvis den afgiftspligtige hverken har et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted noget sted, er den afgiftspligtige person etableret i EU, hvis den afgiftspligtige har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i EU. Se RDIR 86/560/EØF artikel 1, stk. 1, og RDIR 2008/9/EF artikel 3, litra a).

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

De forenede sager C-318/11 Daimler AG og C-319/11 Widex A/S

En afgiftspligtig person, der er etableret i et EU-land, og som i et andet EU-land alene udfører tekniske tests eller forskning, men ikke momspligtige transaktioner, kan ikke anses for at råde over "et fast forretningssted, hvorfra virksomhed er blevet udøvet" efter direktiv 2008/9/EF artikel 3, litra a.

Det ændrer ikke denne fortolkning, at den afgiftspligtige person i det andet EU-land har et heltejet datterselskab, hvis formål næsten udelukkende er at levere ydelser til brug for tekniske tests.

Kravet om "ikke-etablering" efter direktiv 2008/9/EF artikel 3, litra a, er i dansk ret gennemført i ML (momsloven) § 45, stk. 1. Se navnlig ordlyden heri "ikke etableret her i landet".

C-421/10, Boet efter Harald Raab

Begrebet "afgiftspligtig, der er etableret i udlandet", i 6. momsdirektivs bestemmelse i artikel 21 om omvendt betalingspligt skal forstås i overensstemmelse med 8. momsdirektivs artikel 1. En status som afgiftspligtig, der ikke er etableret i indlandet, kræver derfor, at den afgiftspligtige ikke i løbet af den omhandlede periode råder over nogen af de tilknytningsmomenter i indlandet, der er identificeret i denne bestemmelse. I første række blandt disse tilknytningsmomenter kommer således hjemstedet for den økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra virksomheden er blevet udøvet. De andre tilknytningsmomenter, der er opregnet ottende momsdirektivs artikel 1, dvs. den afgiftspligtiges bopæl eller sædvanlige opholdssted, kun tages i betragtning med henblik på fastlæggelsen af det sted, hvor den afgiftspligtige anses for "etableret", såfremt der ingen relevante oplysninger foreligger med hensyn til hjemstedet for den økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra virksomheden er blevet udøvet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.