Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark som slutbruger af varer har fået leveret varerne fra en oprindelig leverandør i et andet EU-land via en mellemhandler i et tredje EU-land. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel
  • Administrative regler.

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret varerne fra et andet EU-land som led i en trekantshandel. Se ML § 46, stk. 1, nr. 1.

Trekantshandel er:

  • Varehandel inden for EU,
  • hvor en afgiftspligtig person i EU-land nr. 1,
  • via en afgiftspligtig person som mellemhandler i EU-land nr. 2,
  • leverer varer til en afgiftspligtig person i EU-land nr. 3
    • som den endelige slutbruger og omvendt betalingspligtige for moms af varerne.

Bemærk

Handel med ydelser er ikke omfattet af trekantshandel.

Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel

En afgiftspligtig person i Danmark køber varer af en afgiftspligtig person i Tyskland. Den afgiftspligtige person i Tyskland har ikke varerne og køber derfor varerne af en afgiftspligtig person i Frankrig. Den afgiftspligtige person i Frankrig sender varerne direkte til Danmark. 

Det er den afgiftspligtige person i Danmark, der som slutbruger er omvendt betalingspligtig for moms ved erhvervelse af varerne. Den afgiftspligtige person i Tyskland indgår i trekantshandlen som mellemhandler af varerne og bliver derfor ikke registreringspligtig eller betalingspligtig for moms i Danmark.

Se om betingelserne for fritagelse for dansk moms ved trekantshandel i ML § 35, stk. 1, nr. 2, og afsnit D.A.10.2 Erhvervelser ML § 35.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til trekantshandel med varehandel inden for EU, når leveringsstedet er i Danmark, eller levering sker via Danmark til et andet EU-land:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer til Danmark ved trekantshandel

En udenlandsk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til Danmark ved trekantshandel, kan undlade at blive registreret for moms i Danmark og betale dansk moms ved at opfylde krav til angivelse og oplysning af leverancen efter den nationale lovgivning i sit eget EU-land, der svarer til de danske regler på området. Se momsbekendtgørelsens §§ 106-107.   

Der er særlige oplysningskrav til fakturaen. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel, har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4, og § 108.

Dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel, har angivelsespligt, så mellemhandleren kan frigøre sig for den potentielle betalingspligt for moms i forhold til en endelig slutbruger af varerne i et andet EU-land. Se afsnit A.B.4.2.2.2 Leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU samt momsbekendtgørelsens § 106, jf. momsbekendtgørelsens §§ 97-98. 

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.