Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

D.A.17.9 Fradrag for moms ML § 68

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsretten for moms af køb, der anvendes til brug for transaktioner, omfattet af særordningen for rejsebureauer. Se ML § 68.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode
  • Indirekte omkostninger.

Regel

Der er hverken fradragsret for moms eller mulighed for momsgodtgørelse af de momsbeløb, som andre afgiftspligtige personer fakturerer rejsebureauet for transaktioner efter ML § 67 a, der direkte kommer den rejsende til gode. Se ML § 68.

Indkøb, der direkte kommer den rejsende til gode

Rejsebureauet har ikke fradragsret for eller mulighed for tilbagebetaling i andre EU-lande af den betalte moms af indkøbte varer og ydelser, som kommer den rejsende direkte til gode.

Leverandøren udsteder sædvanlig faktura til rejsebureauet og afregner momsen efter de almindelige regler i det land, hvor momsen skal betales. Rejsebureauet har dog ikke ret til at fradrage momsen, som fremgår af fakturaen, ved opgørelsen af momstilsvaret.

Hvis rejsebureauet har egen produktion af ydelser, fx momspligtig persontransport (turistkørsel), som udføres med egne busser, eller momspligtig hoteldrift, skal momsen heraf betales af rejsebureauet efter momslovens almindelige regler.

Rejsebureauet har fradragsret for moms af indkøb, der kan henføres til egne ydelser, efter momslovens almindelige regler. Det betyder, at moms af udgifter, som direkte og umiddelbart kan henføres til de nævnte momspligtige tjenesteydelser, kan fradrages fuldt ud. Se eventuelt også D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret.

Se også

Se også afsnit D.A.17.6 Momsgrundlaget ML § 67 c om momsgrundlaget i rejsebureauer, der er omfattet af særordningen.

Indirekte omkostninger

For indkøb, som kun indirekte kommer den rejsende til gode, kan rejsebureauet fradrage købsmomsen ved opgørelsen af momstilsvaret efter momslovens almindelige regler.

Indkøbene, der ikke har en direkte og umiddelbar forbindelse til én eller flere udgående transaktioner, benævnes også generalomkostninger.

Rejsebureauet kan som hovedregel medregne momsen af de indirekte omkostninger til købsmomsen, hvis købene vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser. D.v.s. både ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer og levering af andre varer og ydelser, der ikke er momsfritaget. Det gælder fx moms af omkostninger til lokaler og administration, herunder revision og regnskab. Som et yderligere eksempel på sådanne omkostninger kan nævnes formidlingsprovision, som betales af rejsebureauet i forbindelse med salg af ydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer.

Se også D.A.11.5 om ingen eller begrænset fradragsret for visse udgiftsarter, uanset omfanget af anvendelsen til momspligtige formål (repræsentation, gaver, hotel- og restaurationsydelser m.v.), og D.A.11.6 Fradrag for køretøjer ML §§ 37, 38, 41 og 42 Fradrag for køretøjer ML §§ 37, 38, 41 og 42.

Rejsebureauet kan kun fratrække en del af momsen (delvis fradragsret), hvis rejsebureauet har både momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der er momsfrie. Omkostningerne er dermed i momslovens forstand "fællesomkostninger", hvor fradragsretten skal opgøres forholdsmæssigt. Se D.A.11.4 Delvis fradragsret.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.