Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2019-1
<< indholdsfortegnelse >>

D.A.21.3.1 Momspligtige transaktioner ved byggeri mv. ML §§ 4, 6 og 7

Indhold

Dette afsnit beskriver, at alle arbejdsydelser på fast ejendom er momspligtige efter hovedreglen i ML § 4, stk. 1. Byggevirksomheder skal betale moms af byggeri for fremmed regning, jf. ML § 4, men for at undgå konkurrenceforvridning skal der også betales moms ved byggeri for egen regning, jf. ML §§ 6 og 7, nemlig den såkaldte "pålægsmoms".

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Byggeri er momspligtigt.

Baggrund

Momspligtige personer, der for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opfører bygninger til salg eller udlejning, skal betale moms, hvis den pågældende eller dennes ansatte udfører arbejde ved projekteringen eller opførelsen. Se ML § 6, stk. 1.

Momspligten omfatter kun det arbejde, som virksomheden selv udfører i forbindelse med byggearbejdet mv. Værdien af det håndværksarbejde, som virksomheden lader udføre af fremmede håndværkere, skal ikke indgå ved opgørelsen af momstilsvaret.

Baggrunden for reglerne om betaling af moms af byggeri for egen regning er, at der efter ML § 13, stk. 1, nr. 9 som hovedregel ikke skal betales moms ved salg af fast ejendom, mens der efter momslovens almindelige regler ved byggeleverancer skal betales moms af de materialer og de arbejdsydelser, der medgår ved byggearbejdet mv. Det betyder, at der som udgangspunkt efter de almindelige regler kun skal betales moms af byggeri mv. for fremmed regning, dvs. hvor byggearbejdet leveres til en anden. For at undgå konkurrenceforvridning har det derfor været nødvendigt at lægge moms på byggeri mv. for egen regning, den såkaldte "pålægsmoms".

Reglerne om "pålægsmoms" fører til det resultat, at momsbelastningen på et givet byggeri alt andet lige er den samme, uanset om en virksomhed opfører bygningen for egen regning eller leverer tilsvarende byggeydelser for fremmed regning.

Byggeri er momspligtigt

Leverancer mod vederlag af byggeri mv. er momspligtige efter ML § 4 (byggeri for fremmed regning). Se afsnit D.A.4.1 Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1 og 2 og D.A.4.2 Andre momspligtige leverancer ML § 4, stk. 3 og 4.

Byggeri mv. for egen regning med henblik på salg eller udlejning er momspligtigt efter ML § 6.

Tilsvarende er byggeri mv. for egen regning til virksomhedens brug momspligtigt efter ML § 7.

Byggeri mv. for egen regning til privat brug for virksomhedens indehaver er ligeledes momspligtig i tilfælde, hvor byggeriet mv. sker med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning, jf. ML § 6, stk. 1, 2. pkt.

Offentlige forsyningsvirksomheder og institutioner, som er omfattet af ML § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, er dog ikke omfattet af momspligten efter ML §§ 6 og 7. Se afsnit D.A.21.3.4.3 Momspligt om momspligt ved byggeri for egen regning.

Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, er momspligtig efter ML § 5, stk. 4. Kun registreringspligtige virksomheder er omfattet af momspligten efter denne bestemmelse. Se afsnit D.A.21.2.3 Momsregistrering ML § 47. Momspligten efter ML § 5, stk. 4, er nærmere beskrevet i afsnit D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 4 om udtagning.

En person, som kun er momspligtig efter bestemmelsen i ML § 3, stk. 2, nr. 1 om lejlighedsvis levering af et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. ML § 11, stk. 4, er kun momspligtig for leverancen af nye transportmidler til andre EU-lande. En sådan person er derfor ikke omfattet af momspligten efter ML § 5, stk. 4, eller ML §§ 6 og 7.

Byggevirksomheder mv. er derudover omfattet af momslovens øvrige bestemmelser om momspligt, herunder udtagning i øvrigt, salg af virksomhedens aktiver, overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande, erhvervelse af varer fra andre EU-lande, samt import fra lande uden for EU.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2019 07:53
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2019 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2019, kan du beregne skatten for indkomståret 2019. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2018, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2018.

Dommerne bijobber og lader skattemyndighederne vinde imens
,, Ses der på de enkelte dommeres vota, viser undersøgelsen, at 4 af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold helt eller delvis. I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget, hverken helt eller delvis. I Vestre Landsret er der 5 dommere med en medholdsprocent på 0.
Dommerne bijobber...  

Får dommerne for lidt i løn?
Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen
Kilde: Morten Scriver Andersen  

I Østre Landsret taber den skattepligtige 8 ud af 10 sager
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
Den skattepligtige taber...  

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

SKAT bliver opdelt
SKAT bliver pr. 1. juli 2018 opdelt i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
SKAT bliver opdelt...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2019
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2019. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2018.
Kommuneskat 2019...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.