Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.1 Momspligtige transaktioner ved byggeri mv. ML §§ 4, 6 og 7

Indhold

Dette afsnit beskriver, at alle arbejdsydelser på fast ejendom er momspligtige efter hovedreglen i ML § 4, stk. 1. Byggevirksomheder skal betale moms af byggeri for fremmed regning, jf. ML (momsloven) § 4, men for at undgå konkurrenceforvridning skal der også betales moms ved byggeri for egen regning, jf. ML (momsloven) §§ 6 og 7, nemlig den såkaldte "pålægsmoms".

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Byggeri er momspligtigt.

Baggrund

Momspligtige personer, der for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opfører bygninger til salg eller udlejning, skal betale moms, hvis den pågældende eller dennes ansatte udfører arbejde ved projekteringen eller opførelsen. Se ML § 6, stk. 1.

Momspligten omfatter kun det arbejde, som virksomheden selv udfører i forbindelse med byggearbejdet mv. Værdien af det håndværksarbejde, som virksomheden lader udføre af fremmede håndværkere, skal ikke indgå ved opgørelsen af momstilsvaret.

Baggrunden for reglerne om betaling af moms af byggeri for egen regning er, at der efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, som hovedregel ikke skal betales moms ved salg af fast ejendom, mens der efter momslovens almindelige regler ved byggeleverancer skal betales moms af de materialer og de arbejdsydelser, der medgår ved byggearbejdet mv. Det betyder, at der som udgangspunkt efter de almindelige regler kun skal betales moms af byggeri mv. for fremmed regning, dvs. hvor byggearbejdet leveres til en anden. For at undgå konkurrenceforvridning har det derfor været nødvendigt at lægge moms på byggeri mv. for egen regning, den såkaldte "pålægsmoms".

Reglerne om "pålægsmoms" fører til det resultat, at momsbelastningen på et givet byggeri alt andet lige er den samme, uanset om en virksomhed opfører bygningen for egen regning eller leverer tilsvarende byggeydelser for fremmed regning.

Byggeri er momspligtigt

Leverancer mod vederlag af byggeri mv. er momspligtige efter ML § 4 (byggeri for fremmed regning). Se afsnit D.A.4.1 Leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1, 2 og 5 og D.A.4.2 Andre momspligtige leverancer ML § 4, stk. 3 og 4, og ML § 4 c, stk. 1 og 2.

Byggeri mv. for egen regning med henblik på salg eller udlejning er momspligtigt efter ML § 6.

Tilsvarende er byggeri mv. for egen regning til virksomhedens brug momspligtigt efter ML § 7.

Byggeri mv. for egen regning til privat brug for virksomhedens indehaver er ligeledes momspligtig i tilfælde, hvor byggeriet mv. sker med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning, jf. ML (momsloven) § 6, stk. 1, 2. pkt.

Offentlige forsyningsvirksomheder og institutioner, som er omfattet af ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, er dog ikke omfattet af momspligten efter ML §§ 6 og 7. Se afsnit D.A.21.3.4.3 Momspligt om momspligt ved byggeri for egen regning.

Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, er momspligtig efter ML (momsloven) § 5, stk. 6. Kun registreringspligtige virksomheder er omfattet af momspligten efter denne bestemmelse. Se afsnit D.A.21.2.3 Momsregistrering ML § 47. Momspligten efter ML (momsloven) § 5, stk. 6, er nærmere beskrevet i afsnit D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 6 om udtagning.

En person, som kun er momspligtig efter bestemmelsen i ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 1, om lejlighedsvis levering af et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. ML (momsloven) § 11, stk. 4, er kun momspligtig for leverancen af nye transportmidler til andre EU-lande. En sådan person er derfor ikke omfattet af momspligten efter ML (momsloven) § 5, stk. 6, eller ML (momsloven) §§ 6 og 7.

Byggevirksomheder mv. er derudover omfattet af momslovens øvrige bestemmelser om momspligt, herunder udtagning i øvrigt, salg af virksomhedens aktiver, overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande, erhvervelse af varer fra andre EU-lande, samt import fra lande uden for EU.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.