Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.21.3.4.3.2 Opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til virksomhedens brug ML § 7

Indhold

Dette afsnit beskriver, at afgiftspligtige personer, der for egen regning opfører eller udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejder på egne bygninger til sin virksomheds brug, skal betale moms. Se ML § 7.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Byggeri til eget brug ML (momsloven) § 7
 • Kun afgiftspligtige personer er momspligtige af byggeri for egen regning
 • Kun bygninger, ikke anden fast ejendom
 • Kun arbejde udført af ansatte, ikke frivillige
 • Opførelse, dvs. selve byggearbejdet og projekteringsarbejdet
 • Ombygnings- eller moderniseringsarbejder
 • Byggeri til eget brug ML (momsloven) § 7
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Afgiftspligtige personer er momspligtige af byggeri mv. for egen regning efter ML §§ 6 og 7.

Dog er offentlige forsyningsvirksomheder og offentlige institutioner omfattet af ML § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, fritaget for momspligten efter ML §§ 6 og 7.

Bestemmelserne i ML (momsloven) §§ 6-7 om "pålægsmoms" gælder kun fast ejendom beliggende her i landet.

Ved byggeri mv. for egen regning er der momspligt ved:

 • opførelse på egen eller lejet grund af bygninger til virksomhedens brug 
 • udførelse af ombygnings- eller moderniseringsarbejde på egne eller lejede bygninger til virksomhedens brug 

Se ML (momsloven) § 7.

Momspligten efter ML (momsloven) §§ 6-7 for arbejde udført før 1. januar 2003 (dvs. efter de tidligere gældende regler), er oplistet i Momsvejledningen 2012-1, afsnit Q.1.4.

Byggeri til eget brug ML (momsloven) § 7

Ved byggeri mv. for egen regning til virksomhedens brug er det efter ML § 7 en betingelse for momspligt, at

 • Virksomhedens ansatte udfører arbejde ved projekteringen, opførelsen, ombygnings- eller moderniseringsarbejdet, reparations- eller vedligeholdelsesarbejdet.
 • Der er tale om opførelse, ombygning, modernisering, eller dermed sidestillet reparations- eller vedligeholdelsesarbejde.

Se ML (momsloven) § 7.

Momspligten omfatter det arbejde, som virksomhedens ansatte har udført, samt de materialer, der er anvendt til arbejdet. Se ML (momsloven) § 7, stk. 2.

Indehavers arbejde er ikke omfattet af momspligten efter ML (momsloven) § 7. Det er kun det arbejde, som virksomhedens ansatte udfører, der skal betales moms af.

Da opførelse af bygninger til en håndværksmesters private brug ikke længere er momspligtig efter ML (momsloven) § 7, vedrører ML (momsloven) § 7 kun varer og ydelser til håndværksmesterens virksomheds brug. Se bemærkningerne til lov nr. 1064 af 17. december 2002.

Hvis virksomhedens ansatte slet ikke medvirker ved byggearbejdet, kan arbejdet i stedet være momspligtigt efter bestemmelsen i ML § 5, stk. 6, om udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer. Se afsnit D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 6 om udtagning.

Museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande, er ikke omfattet af momslovens regler om byggeri mv. til eget brug. Se SKM2008.15.SKAT.

Kun afgiftspligtige personer er momspligtige af byggeri for egen regning

Det er kun afgiftspligtige personer, som er omfattet af bestemmelserne om byggeri mv. for egen regning. De juridiske og fysiske personer, der er afgiftspligtige personer, er beskrevet i afsnit D.A.21.2.4 Reguleringsforpligtelse ML § 43 om selvstændig økonomisk virksomhed. For en nærmere beskrivelse, se afsnit D.A.3 Momspligtige personer.

Privatpersoner er altså som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelserne om byggeri mv. for egen regning. Se dog nedenfor om TfS1988, 76HD.

Opførelse af bygninger på egen grund for egen regning til salg eller udlejning kan i sig selv udgøre selvstændig økonomisk virksomhed. Opførelse af huse ved eget arbejde og på egne grunde til videresalg kan altså være beskæftigelse med byggevirksomhed. En person, der opfører bygninger på egen grund for egen regning til salg eller udlejning, kan derfor blive en afgiftspligtig person alene på grund af opførelsen og dermed momspligtig af byggearbejdet efter ML (momsloven) § 6. Se TfS1988, 76HD.

Kun bygninger, ikke anden fast ejendom

Bestemmelserne i ML §§ 6 og 7 gælder udelukkende bygninger. Anden fast ejendom, fx opførelse af hegn eller parkeringsarealer, er dermed ikke omfattet af ML (momsloven) §§ 6 og 7. Sådan opførelse kan, hvis det sker til formål, der er den registreringspligtige virksomhed uvedkommende, i stedet være momspligtig efter ML § 5, stk. 6. Se afsnit D.A.21.4 Udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 6 om udtagning.

Kun arbejde udført af ansatte, ikke frivillige

Ved begrebet ansatte/personale forstås et lønmodtagerforhold, hvor ejeren/virksomheden er indeholdelsespligtig for A-skat efter kildeskatteloven.

Frivillig, ulønnet arbejdskraft er ikke omfattet af begrebet ansatte. Der skal altså ikke betales moms af arbejde, der udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft ved fx opførelse af en idrætshal. Se AFG1987, 991DEP.

Opførelse, dvs. selve byggearbejdet og projekteringsarbejdet

Ved opførelse af bygninger forstås nyopførelse af bygninger. Momspligten omfatter selve byggearbejdet og projekteringsarbejdet, der typisk består af arkitekt- og ingeniørarbejde.

Byggemodning af egne grunde anses for opførelse. Momsgrundlaget skal derfor fastsættes efter ML § 28, stk. 3, dvs. til normalværdien. Se afsnit D.A.8.1.3 Udtagning ML § 28 og ML § 29, stk. 4 om byggevirksomhed ML (momsloven) § 28, stk. 3.

Ombygnings- eller moderniseringsarbejder

Ved afgørelsen af, om arbejdsydelser skal betragtes som ombygning/modernisering eller reparation/vedligeholdelse, lægges der vægt på, om ejendommens oprindelige standard eller anvendelighed ændres.

Som eksempler på ombygning/modernisering kan nævnes:          

 • indlæggelse af centralvarme
 • udskiftning af almindelige vinduer med termovinduer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

TfS1988, 76HD

I perioden 1972-79 havde sagsøgeren opført og solgt fem huse, bygget på egne grunde. I tiden 1978-79 havde sagsøger yderligere opført et parcelhus til bolig for sig selv. Sagsøgeren havde ved opførelsen af de to første huse udført murerarbejdet, mens han ved opførelsen af de øvrige huse havde udført både murer- og tømrerarbejdet sammen med en lønansat arbejdsmand.

Sagsøgeren var ufaglært selvbygger og havde i 25 år været selvstændig inden for landbruget.

Sagsøgeren opførte seks huse inden for et tidsrum på ni år. Landsretten fastslog, at sagsøgeren fra 1973-1981 ved siden af sin virksomhed inden for landbrug også havde været beskæftiget med byggevirksomhed, idet han med eget arbejde og på egne grunde havde opført huse til videresalg. Af de grunde, der var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret dommen. Opførelse af bygninger på egen grund for egen regning til salg eller udlejning kan altså i sig selv udgøre selvstændig økonomisk virksomhed.

TfS1988, 76HD stadfæster TfS1986, 452ØLD

Skatterådet

SKM2014.450.SR

Skatterådet godkendte, at Spørger ikke skal beregne pålægsmoms af værdien af arbejde udført af Spørgers elever i forbindelse med renovering af skolen, idet Spørgers elever ikke kan anses for ansatte i ML (momsloven) § 7's forstand. Derimod skal Spørger beregne pålægsmoms af værdien af arbejde i forbindelse med renoveringen udført af Spørgers ansatte lærere, idet disse må anses for ansatte i ML (momsloven) § 7's forstand.

Andre

AFG1987, 991DEP

Der var rejst spørgsmål om momsfritagelse for køb af materialer til en idrætsforenings klubhus, og om betaling af moms af erhvervsdrivendes frivillige arbejde ved klubhusets opførelse. Materialerne til klubhuset blev leveret til nettopriser plus moms, og huset blev opført på frivillig basis af bl.a. lokale erhvervsdrivende i deres fritid.

Ministeren for skatter og afgifter meddelte, at der ikke var hjemmel i momsloven til at godtgøre momsen af de materialer, der blev brugt ved opførelsen af klubhuset. De erhvervsdrivende skulle ikke betale moms af deres hjælp til opførelsen af klubhuset.

I tilknytning hertil meddelte departementet, at afgørelsen fastslog, at en person ikke skal hindres i en personlig, gratis og frivillig indsats på linje med andre, blot fordi han er indehaver af en momsregistreret virksomhed.

En person fra sin momsregistrerede virksomhed kan dog ikke benytte varer eller driftsmidler, fx en lastbil, til formål uden for virksomheden uden at skulle betale moms heraf. Momsregistrerede personer kan derfor ikke generelt bistå foreninger mv., uden at der skal betales moms, selv om der ikke ydes betaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.