Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
Det danske momsområde omfatter de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder. Færøerne og Grønland er ikke omfattet.

D.A.2.1 Det danske momsområde ML § 2, stk. 1

Indhold

Afsnittet giver en nærmere definition af det danske momsområde. Se ML (momsloven) § 2, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Definition: Det danske momsområde.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 2, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Det danske afgiftsområde omfatter de danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover. Afgiftsområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland."

Den danske afgrænsning af momsområdet er i overensstemmelse med artikel 5 i momssystemdirektivet (tidligere artikel 3 i 6. momsdirektiv) fastsat efter bestemmelsen i EF-Traktatens (Romtraktatens) artikel 299 (tidligere artikel 227).

Momssystemdirektivets artikel 5 har følgende ordlyd:

"I dette direktiv forstås ved:

  1. »Fællesskabet« og »Fællesskabets område«: medlemsstaternes samlede område som defineret i nr. 2

  2. »medlemsstat« og »en medlemsstats område«: det område, som hver enkelt medlemsstat i Fællesskabet udgør, og som er omfattet af traktaten, jf. traktatens artikel 299, med undtagelse af det eller de i artikel 6 i nærværende direktiv angivne områder

  3. »tredjelandsområder«: de områder, som er angivet i artikel 6

  4. »tredjeland«: ethvert land eller område, som ikke er omfattet af traktaten."

Definition: Det danske momsområde

ML (momsloven) § 2, stk. 1, fastlægger det geografiske anvendelsesområde for den danske momslov, dvs. det danske momsområde.

Det danske momsområde omfatter de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder.

Søterritoriet udgøres af det indre territoriale farvand og det ydre territoriale farvand indtil 12 sømil (22.224 m) fra kyst- eller basislinier.

Momsloven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Færøerne og Grønland er ikke medlem af EU.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.