Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.3.3.3 Udtagning af en vare eller udtagning af anvendelsen af varen?

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Anvendelse til momsfrie formål i virksomheden
  • Anvendelse til private formål mv.

Anvendelse til momsfrie formål i virksomheden

Ændret anvendelse af en vare anses som udgangspunkt som udtagning af anvendelsen af varen, ikke som udtagning af selve varen. Dog anses en vares overgang fra en hel eller delvis momspligtig anvendelse i virksomheden til en udelukkende momsfritaget anvendelse i virksomheden som udtagning af selve varen. Se forarbejderne til § 4, nr. 4, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Lovforarbejderne bygger på artikel 18, stk. 1, litra b, i momssystemdirektivet og SKM2001.455.LSR.

Efter momssystemdirektivets artikel 18, stk. 1, litra b, kan medlemsstaterne sidestille det forhold, at en afgiftspligtig person udtager en vare til en ikke-afgiftspligtig form for virksomhed, med levering af varer mod vederlag, hvis denne vare har givet ret til fuldt eller delvist fradrag af momsen på tidspunktet for købet.

Bemærk, at "en ikke-afgiftspligtig form for virksomhed" i direktivbestemmelsens forstand også omfatter aktiviteter, der er omfattet af momsloven, men fritaget efter ML (momsloven) § 13, fx momsfri persontransport. Se forarbejderne (Explanatory Memorandum) til 6. momsdirektivs artikel 5, stk. 7, litra b) (nu Momssystemdirektivets artikel 18, litra b)).

Skatteministeren har i et svar til folketinget gengivet forarbejderne således:

""de transaktionsklasser, der behandles som afgiftspligtige leverancer, udvides ved en ny bestemmelse (stk. 3, litra (c)); for at undgå, at afgiftspligtige personer, der har ret til fradrag for indgående moms, opnår uberettigede fordele, behandles udtagning af varer til eget brug og overførsler af varer fra en afgiftspligtig virksomhed til en fritaget virksomhed, som afgiftspligtige leveringer. Det samme mål kunne have været opnået ved hjælp af tilpasninger af allerede foretagne fradrag, men teknikken med at behandle disse transaktioner som afgiftspligtige leverancer, blev valgt på grund af uvildighed og enkelhed." [Skatteministeriets oversættelse.]""

Udtagning af varer til fuldt momsfritagne formål sidestilles med levering og er en momspligtig transaktion. Se afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1.

Anvendelse af en vare (udtagningen af anvendelsen af en vare) til momsfritagne formål (formål omfattet af ML (momsloven) § 13) er derimod ikke en momspligtig transaktion. Se afsnit D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4. Hvis varen er et investeringsgode, kan den ændrede anvendelse i stedet medføre pligt til regulering af fradraget. Se afsnit D.A.4.3.4 Samspil med reglerne om investeringsgoder (regulering).

Anvendelse til private formål mv.

Ændret anvendelse af en vare anses som udgangspunkt som udtagning af anvendelsen af varen, ikke som udtagning af selve varen. Der er således tale om udtagning af anvendelse af en vare, når varen delvist eller midlertidigt anvendes til privat brug for indehaveren af virksomheden eller dennes medarbejdere. Se forarbejderne til § 4, nr. 4 og nr. 6, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Derimod er der tale om udtagning af en vare, når der sker vederlagsfri overdragelse af en vare fra virksomheden til en medarbejder. Se afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 om udtagning af varer til private formål mv. Eller når et kapitalselskab udlodder en vare, fx en fast ejendom, til en hovedaktionær.

Hvis indehaveren af en personligt ejet virksomhed ligger inde med varer, når vedkommende ophører med sin afgiftspligtige økonomiske virksomhed, anses det ligeledes for udtagning af varer. Se ML (momsloven) § 5, stk. 1, momssystemdirektivets artikel 18, litra c), og afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 om udtagning af varer til private formål mv.

Derimod er det forhold, at virksomheden ophører med at benytte en vare, ikke ensbetydende med, at varen kan anses for udtaget. Se SKM2008.129.ØLR og SKM2017.474.SR.

Se også

Se også afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 om udtagning af anvendelse af varer til private formål mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domstolen

C-229/15, Mateusiak

Med henblik på at opnå formålet med momsdirektivets artikel 18, litra c), som er at undgå, at varer, der har givet ret til fradrag, bliver genstand for et afgiftsfrit endeligt forbrug efter ophøret af den afgiftspligtige økonomiske virksomhed, og effektivt at fjerne enhver momsmæssig ulighed mellem afgiftspligtige personer, som har erhvervet deres varer af en anden afgiftspligtig person, og dem, der har erhvervet varer inden for rammerne af virksomhedsudøvelsen, skal afgiften i henhold til momsdirektivets artikel 18, litra c), således som generaladvokaten har anført i punkt 34 i forslaget til afgørelse, opkræves, når en vare, som har givet ret til momsfradrag, fortsat har en restværdi på tidspunktet for den afgiftspligtige økonomiske virksomheds ophør, uanset den periode, som er forløbet mellem tidspunktet for erhvervelsen af denne vare og tidspunktet for denne virksomheds ophør.

Landsretsdomme

SKM2008.129.ØLR

At nogle busser havde stået ubenyttede hen i en periode indtil, at de blev solgt, var ikke ensbetydende med, at de kunne anses for udtaget efter den dagældende ML (momsloven) § 8, stk. 2. Salget var derfor momspligtigt i henhold til dagældende ML (momsloven) § 8, stk. 1.

Bemærk, at ML (momsloven) § 8 blev ophævet den 1. juli 2021. Det er herefter momslovens almindelige regler, der finder anvendelse. Se evt. D.A.4.1.2 Levering mod vederlag, D.A.4.1.4 Levering af varer, D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 og D.A.4.3.7 Udtagning af immaterielle goder ML § 5, stk. 3.

Landsskatteretten

SKM2001.455.LSR

Salg af busser anvendt til momspligtige aktiviteter er momspligtig. En af de solgte busser var af selskabet udtaget til udelukkende at varetage ikke momspligtige aktiviteter. Salg af denne bus var ikke momspligtig, da der allerede var indtrådte momspligt på udtagningstidspunktet, hvor anvendelsen af bussen blev ændret til udelukkende momsfrie formål (persontransport). Afgiftsgrundlaget kunne dog på dette tidspunkt efter de dagældende regler ansættes til 0.

Bemærk, at ML (momsloven) § 8 blev ophævet den 1. juli 2021. Det er herefter momslovens almindelige regler, der finder anvendelse. Se evt. D.A.4.1.2 Levering mod vederlag, D.A.4.1.4 Levering af varer, D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 og D.A.4.3.7 Udtagning af immaterielle goder ML § 5, stk. 3.

Skatterådet

SKM2021.195.SR

Spørger driver togoperatørvirksomhed med leasede tog. Spørger leverer serviceydelser på de leasede tog til leasingselskabet (datterselskab). Spørger forudfakturerer serviceydelserne til leasingselskabet med moms for en periode på op til 26 år.

Når der er gået 5 år efter, at leasingselskabet har indkøbt de tog, der lejes ud til togoperatøren med moms, indgår leasingselskabet i en fællesregistrering med togoperatøren.

Skatterådet bekræftede, at der, jf. de nye momsregler for udtagning af aktiver, som ville træde i kraft pr. 1. juli 2021, ikke skal betales udtagningsmoms vedrørende togene på tidspunktet for fællesregistreringen eller senere, under forudsætning af, at togene efter den momsmæssige fællesregistrering anvendes til blandet aktivitet i form af momsfritaget personbefordring og momspligtig reklamevirksomhed.

SKM2017.474.SR

Et areal, som havde ligget brak siden den seneste høst, kunne ikke anses for udtaget fra den momspligtige aktivitet til privatsfæren.

Bemærk, at ML (momsloven) § 8 blev ophævet den 1. juli 2021. Det er herefter momslovens almindelige regler, der finder anvendelse. Se evt. D.A.4.1.2 Levering mod vederlag, D.A.4.1.4 Levering af varer, D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 og D.A.4.3.7 Udtagning af immaterielle goder ML § 5, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.