Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.4.3.3.2 Udtagningsbeskatning eller fradragsbegrænsning?

Hvis det allerede på indkøbstidspunktet ligger klart, at indkøbet skal anvendes blandet, dvs. både til momsbelagt salg og til formål fritaget efter ML (momsloven) § 13, skal indkøbet anses som en fællesomkostning. Virksomheden har derfor kun delvis fradragsret for moms af indkøbet efter ML (momsloven) § 38, stk. 1. Se forarbejderne til § 4, nr. 6, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Der skal derfor ikke ske udtagningsbeskatning.

Når en virksomhed indkøber varer, der både skal bruges til momspligtige formål og til indehaverens eller de ansattes private brug, kan virksomheden vælge at henføre varen delvist til virksomheden og bruge reglerne om delvis fradragsret, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2, eller henføre varen fuldt ud til virksomheden og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 1, eller ML (momsloven) § 38, stk. 1. Se indarbejdelsen af det nu ophævede styresignal SKM2017.541.SKAT i afsnit D.A.11.1.3.5 Privat anvendelse - Blandede anvendte indkøb.

Vælger virksomheden at henføre varen fuldt ud til virksomheden og bruge reglerne om fuld eller delvis fradragsret, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 1, eller ML (momsloven) § 38, stk. 1, skal indehaverens eller den ansattes private brug af varen sidestilles med levering af en ydelse mod vederlag, hvoraf de skal betales udtagningsmoms, jf. ML (momsloven) § 5, stk. 4. Se D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4.

Bemærk

Bemærk, at valgfriheden for varer, der delvist anvendes til privat brug, ikke gælder i alle tilfælde. De særlige regler i ML (momsloven) § 41, stk. 1, og ML (momsloven) § 42 om ingen eller begrænset fradragsret kan nemlig gøre, at der alligevel ikke er fradragsret for varerne, selvom varen fuldt ud henføres til virksomheden. Se afsnit D.A.11.6.3 Små vare-/lastbiler ML § 41 om varebiler ML (momsloven) § 41, afsnit D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42 om ingen eller begrænset fradragsret ML (momsloven) § 42, og afsnit D.A.11.6.2 Personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7 om personmotorkøretøjer.

Se også

Se også:

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.