Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.4.3.3.1 Generelt

Ved udtagning forstås, at varer eller ydelser, der er frembragt, udført, udvundet, bearbejdet, indkøbt eller indført i forbindelse med virksomheden, bliver anvendt på en anden måde end den oprindeligt tilsigtede på tidspunktet, hvor retten til fradrag for indkøbet mv. indtrådte. Se afsnit D.A.11.2 Tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

Ændret anvendelse af en vare kan enten anses for en udtagning af selve varen eller udtagning af anvendelsen af varen. Se afsnit D.A.4.3.3.3 Udtagning af en vare eller udtagning af anvendelsen af varen?.

Det er i afsnit D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1, D.A.4.3.6 Udtagning af varer og ydelser til ikke fradragsberettigede formål ML § 5, stk. 2, D.A.4.3.7 Udtagning af immaterielle goder ML § 5, stk. 3, D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4, D.A.4.3.9 Udtagning af ydelser til private formål og til for virksomheden uvedkommende formål mv. ML § 5, stk. 5 og D.A.4.3.10 Udtagning af varer og ydelser ved byggeri mv. ML § 5, stk. 6 beskrevet i hvilke tilfælde, at ændret anvendelse (udtagning) medfører udtagningsbeskatning. Når ændret anvendelse medfører udtagningsbeskatning, sker det rent teknisk på den måde, at udtagningen sidestilles med en levering mod vederlag og på den måde bliver en momspligtig transaktion.

Der er sammenfald mellem formålet med udtagningsbestemmelserne, se afsnit D.A.4.3.2 Formål, og formålet med reglerne om investeringsgoder og andre regler om regulering af fradrag. Se D.A.11.7 Regulering af fradrag ML § 27, stk. 4 og 5, § 37, stk. 3 og 4, samt §§ 43 og 44. Om samspillet med reglerne om investeringsgoder (regulering), se afsnit D.A.4.3.4 Samspil med reglerne om investeringsgoder (regulering).

Der er også sammenfald mellem formålet med udtagningsbestemmelserne, se afsnit D.A.4.3.2 Formål, og formålet med reglerne om fradragsbegrænsning. Se D.A.11.5 Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver ML § 42. Om samspillet med reglerne om fradragsbegrænsning, se D.A.4.3.3.2 Udtagningsbeskatning eller fradragsbegrænsning?.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.