Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.2.5.1 Leveringsstedet er leverandørens etableringssted ML § 16, stk. 4

Indhold

Dette afsnit handler om leveringsstedet for ydelser, der er omfattet af hovedreglen om leverancer til ikke-afgiftspligtige personer i ML (momsloven) § 16, stk. 4, og indeholder eksempler på ydelser, der er omfattet af denne hovedregel.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4.

Se også

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 16, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en ikkeafgiftspligtig person og leverandøren har etableret sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet og ydelsen leveres herfra, jf. dog stk. 5 og 6 samt §§ 17, 18 og 19-21 d."

Momssystemdirektivets artikel 45 har følgende ordlyd:

"Ved leveringsstedet for tjenesteydelser til en ikke-afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, forstås det sted, hvor leverandøren har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Hvis de pågældende ydelser imidlertid leveres fra et fast forretningssted, der tilhører leverandøren og er beliggende et andet sted end det sted, hvor han har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, forstås ved leveringsstedet for de pågældende tjenesteydelser det sted, hvor det faste forretningssted er beliggende. I mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted er leveringsstedet for tjenesteydelser det sted, hvor leverandøren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted."

Regel

Efter hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4, er leveringsstedet for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer dér, hvor leverandøren har hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, fast forretningssted eller bopæl/sædvanligt opholdssted. Dette gælder uanset, om køberen bor i eller uden for EU.

Det vil sige, at leveringsstedet for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer efter hovedreglen er Danmark, når leverandøren er etableret i Danmark.

Efter hovedreglen for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer fastlægges leveringsstedet altså efter et oprindelseslandsprincip. Se femte betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Der gælder en del særregler i forhold til hovedregelen for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer (B2C). Med særreglerne er det bl.a. tilstræbt at opnå en højere grad af beskatning i destinationslandet, dvs. dér hvor ydelsen præsteres/forbruges. Se afsnit D.A.6.2.1.3 Kort om særregler om kort om særreglerne og afsnit D.A.6.2.8 Særregler for leverancer til ikkeafgiftspligtige personer om særregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer.

For de ydelser, der er nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, (som alle er omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4), kan leveringsstedet desuden ændres afhængigt af, hvor ydelsen faktisk udnyttes. Dette gælder:

Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 4

Som eksempler på ydelser, der er omfattet af hovedreglen for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer i ML (momsloven) § 16, stk. 4, kan nævnes:

  • Alle de typer af ydelser, der nævnes i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium).
  • Personlige ydelser (frisør, massage og lignende).
  • Dyrlægeydelser. Se sag C-167/95, Linthorst.
  • Udlejning af bankbokse.
  • Ydelser leveret som led i tilrettelæggelsen af en begravelse (hvis der er tale om en enkelt ydelse). Se momsforordningens artikel 28
  • Oversættelsesydelser. Se momsforordningens artikel 29.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.