Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.7.11 Landbrugets tilskudsordninger

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af landbrugets tilskudsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Momsfrie ordninger
  • Momspligtige ordninger

Se også

Se også Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.1.1.1 om den nu ophævede tilskudsordning for

  • Konsulenter
  • Vikarer

Regel

Nogle tilskudsordninger indenfor landbruget er anset for momspligtige, og nogle tilskudsordninger er anset for momsfrie. Se SKM2008.452.SKAT.

Momsfrie ordninger

Følgende ordninger indgår ikke i momsgrundlaget

  1. Betalingsrettigheder indgår ikke i momsgrundlaget
  2. Handyrpræmier indgår ikke i momsgrundlaget.

Ad a) Betalingsrettigheder indgår ikke i momsgrundlaget

Betalingsrettigheder er betegnelsen for støtte i landbruget, der er tildelt efter antallet af hektar landbrugsjord. Støttebeløbet er givet enten for at råde over landbrugsarealet og holde det i god landbrugsmæssig stand eller for at braklægge arealet. Støtten er momsfri. Den forpligtelse, som landmanden påtager sig, medfører ikke et forbrug. Landmanden leverer dermed ikke en ydelse eller en fordel til en konkret forbruger. Derfor skal landmanden ikke betale moms af betalingsrettigheder.

Se også

Se også D.A.8.1.1.7.7 Tilskud ydet til gengæld for en undladelse som ikke medfører fordele for tilskudsgiveren er ikke momspligtig Tilskud ydet til gengæld for en undladelse som ikke medfører fordele for tilskudsgiveren er ikke momspligtig

Ad b) Handyrpræmier indgår ikke i momsgrundlaget

Handyrpræmier er støtte i landbruget, der tildeles efter antallet af slagtede dyr eller udførte dyr. Præmier fra handyr er momsfri. Støtten er ikke udtryk for betaling til den enkelte producent for en konkret leverance.

Momspligtige ordninger

Leveringsrettigheder til sukkerroer indgår i momsgrundlaget. Disse rettigheder giver adgang til, at man som producent kan levere sukkerroer til en sukkerfabrik.

Sådanne sukkerroeleveringsrettigheder kan handles og udlejes. Sukkerroerettigheder har karakter af immaterielle rettigheder, der knytter sig direkte til den momspligtige virksomhed, idet rettigheden er en betingelse for salg af roer til en sukkerfabrik.

Salg og udlejning af en sukkerroeleveringsrettighed anses derfor for en momspligtig leverance.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.