Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.7.6 Tilskud som er ydet for en momsfritaget modydelse er momsfri

Indhold

Dette afsnit beskriver, at tilskud er momsfri, når det er vederlag for en momsfritaget ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tilskud skal ikke medregnes i momsgrundlaget, hvis tilskuddet er betaling for en momsfritaget modydelse. Se TfS1994, 747MNA.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer     

Landsskatteretskendelser

TfS1994, 747MNA

Det blev lagt til grund, at der i realiteten forelå to tilskud: Det første tilskud fra Trafikministeriet til kommunen til etablering af en servicebusordning og det efterfølgende tilskud fra kommunen til leasingselskabet til finansiering af indkøbet af de to lavtgulvsbusser.

Trafikministeriets tilskud til kommunen var ikke momspligtigt, allerede fordi det var ydet til den kollektive persontrafik, der var fritaget for moms.

Kommunens videregivelse af tilskudsbeløbet til leasingselskabet blev anset som et nyt tilskud, der i momsmæssig henseende skulle vurderes uafhængigt af det bagved liggende tilskud fra Trafikministeriet. Da tilskuddet var ydet til momspligtig virksomhed, nemlig udleje af busser, ville det være momspligtigt i det omfang, det måtte betragtes som vederlag for en modydelse. Tilskuddet indebar en lavere leasingydelse, der igen resulterede i en tilsvarende lavere betaling fra kommunen til entreprenøren. Da der således var en direkte sammenhæng mellem tilskuddet og leasingydelsen, og kommunens betaling blev nedsat tilsvarende som en direkte følge heraf, skulle det tilskud, der var ydet fra kommunen til indkøb af de to busser i leasingselskabet, medregnes til selskabets momsgrundlag efter ML (momsloven) § 27, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.