Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.8.3.2 Hvad skal medregnes i momsgrundlaget?

Indhold

Dette afsnit omhandler momsgrundlaget ved import (dvs. indførsel) af varer fra lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Momsgrundlaget
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsgrundlaget

Udgangspunktet for beregning af den såkaldte importmoms er varernes toldværdi og andre afgifter, der følger af importen (dvs. indførslen), bortset fra selve importmomsen. Tolden skal altså medregnes i momsgrundlaget. Se ML § 32, stk. 1.

Punktafgifter indgår kun i momsgrundlaget, hvis de efter den pågældende afgiftslov skal betales ved indførslen. I de fleste tilfælde vil fakturaværdien blive lagt til grund ved fastsættelse af toldværdien. Om toldværdien, se afsnit F.A.10 Varers toldværdi.

Forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, skal også medregnes i momsgrundlaget, når bestemmelsesstedet er kendt på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder, dvs. på fortoldningstidspunktet. Se ML (momsloven) § 32, stk. 1.

De omkostninger, der er både direkte og indirekte knyttet til varetransport ved indførsel, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML (momsloven) § 32, stk. 1, 2. pkt. Som eksempel på omkostninger, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning. Se SKM2006.99.LSR.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til afgiftsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren. Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget. Se SKM2006.99.LSR.

Ydelser i forbindelse med import af varer fra steder uden for EU er fritaget for moms, når ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter ML (momsloven) § 32, stk. 1. Se ML § 36, stk. 2, (D.A.10.3.7 Ydelser i forbindelse med indførsel af varer ML § 36, stk. 2).

Hvis forsendelses- og forsikringsomkostninger mv. skal medregnes i momsgrundlaget efter ML (momsloven) § 32, stk. 1, og dette ikke er sket, så er det importøren, der er betalingspligtig for den manglende momsafregning. Se ML § 46, stk. 6, (D.A.13.5 Import ML § 46, stk. 6).

Hvis fakturabeløbet er oplyst i fremmed valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner ved bogføringen. Som omregningskurs anvendes valutakursen på indførelsestidspunktet. Ved omregning mellem danske kroner og euro kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks (ECB) kurs, og ved omregning mellem danske kroner og et tredjelands valuta kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro, henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for en dagskurs er det muligt at anvende toldkursen. Se momsbekendtgørelsens § 97, stk. 4. Se "Omregning til danske kroner" i afsnit A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura Fakturaens indhold - fuld faktura.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Landsskatteretten

SKM2006.99.LSR

Både direkte og indirekte omkostninger, som knytter sig til varetransport ved import, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML (momsloven) § 32, stk. 1, 2. pkt. Som et eksempel på en omkostning, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til momsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren.

Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for momspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.