Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-1
<< >>

D.B.2.8.4 Gevinstgivende spilleautomater

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår indehaveren af spilletilladelsen og evt. virksomheden hvor spilleautomaterne er opstillet, skal betale lønsumsafgift af gevinstgivende spilleautomater.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Når automatoperatøren har spilletilladelsen
  • Når en spillehal, restaurant, mv. har spilletilladelsen.

Regel

En gevinstgivende spilleautomat er en automat, hvor gevinsten udbetales i penge eller spillemærker, der kan veksles til penge.

Virksomheder, der ønsker at opstille spilleautomater, skal efter lov om spil have en tilladelse fra Spillemyndigheden, som er en myndighed under Skatteministeriet.

Det gælder generelt, at det er indehaveren af spilletilladelsen, der skal betale lønsumsafgift.

Den virksomhed, der har opstillet spillemaskinerne, er lønsumsafgiftspligtig, hvis spillene udbydes i eget navn. Hvis spillene udbydes i fremmed navn, er ydelserne momspligtige. Se afsnit D.A.5.12.3 Spil om penge.

Bemærk

Spilleautomater opstillet i kasinoer er omfattet af kasinoets tilladelse til drift af spillekasino.

Når automatoperatøren har spilletilladelsen

En automatoperatør opstiller spillemaskiner og står for driften af dem.

Automatoperatøren kan enten selv have spilletilladelsen og opstille automaterne i egen eller fremmed virksomhed, eller han kan leje automaterne ud til en virksomhed, der har spilletilladelse.

Hvis automaterne lejes ud til en virksomhed med spilletilladelse, skal automatoperatøren betale moms af lejeindtægten. Se SKM2001.267.TSS om hvem der skal betale lønsumsafgift af gevinstgivende spilleautomater.

En automatoperatør skal betale lønsumsafgift af den momsfrie spilleaktivitet, når han er indehaver af spilletilladelsen. Baggrunden er, at den momsfri spilleaktivitet foregår i automatoperatørens virksomhed, uanset hvor maskinerne er placeret.

Hvis spillemaskinerne er opstillet i en fremmed virksomhed, vil denne virksomhed modtage et vederlag (provision), der typisk er en andel af spilleomsætningen.

Den fremmede virksomhed, hvor spillemaskinerne er opstillet, leverer ydelser i forbindelse med spil. Ydelserne vil typisk bestå i at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøring og servicering af spillerne.

Den virksomhed, hvori spillemaskinerne er opstillet, er lønsumsafgiftspligtig i de situationer, hvor spillene udbydes i eget navn, men for fremmed regning.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4.

Da spil om penge er fritaget for moms, jf. ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms. Formidlingsydelserne er derfor lønsumsafgiftspligtige efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne.

Hvis spillene ikke udbydes i eget navn, er ydelserne derimod momspligtige. Se SKM2010.137.SKAT.

Bemærk

En del virksomheder vil ikke overstige bagatelgrænsen på 80.000 kr. for registrering, da den andel af lønsummen, der vedrører spillemaskiner, ikke overstiger 80.000 kr. Det gælder fx restauranter med kun få maskiner opstillet. Andre virksomheder vil ikke skulle registreres, da der ikke er beskæftiget lønnet arbejdskraft i forbindelse med spilleaktiviteten. Bemærk at frivillige samt indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed ikke anses for "ansat".

Når en spillehal, restaurant, mv. har spilletilladelsen

En spillehal, restaurant, mv. skal betale lønsumsafgift af den momsfrie spilleaktivitet, når den er indehaver af spilletilladelsen.

Hvis spillehallen eller restauranten har lejet spillemaskinerne af en automatoperatør, anses vederlaget for udlejning af spillemaskinerne for momspligtig udlejning af maskiner (og altså ikke for at være en integreret del af den momsfrie spillevirksomhed). Det er uden betydning, om lejen udgør en fast pris, eller om lejen udgør en procentdel af omsætningen.

Bemærk

En del virksomheder vil ikke overstige bagatelgrænsen på 80.000 kr. for registrering, da den andel af lønsummen, der vedrører spillemaskiner, ofte ikke overstiger 80.000 kr. Det gælder fx restauranter med kun få maskiner opstillet. Andre virksomheder vil ikke skulle registreres, da der ikke er beskæftiget lønnet arbejdskraft i forbindelse med spilleaktiviteten. Bemærk at frivillige samt indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed ikke anses for "ansat".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2021, kan du beregne skatten for indkomståret 2021. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2020, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2020.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2021. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2020.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.