Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.1.6.2 Emballering af cigaretter og røgtobak

Cigaretter og røgtobak er underkastet pakningstvang, dvs. at varerne ved udleveringen fra fremstillingsvirksomhedens godkendte lokaler eller ved modtagelsen fra udlandet skal være pakket i fuldstændigt lukkede pakninger. Se TOBAKAL § 3, stk. 1.

Der kan dog ske overførsel mellem fremstillingsvirksomheder af upakkede varer. Fremstillingsvirksomheder kan desuden modtage upakkede varer fra udlandet. Se TOBAKAL § 9, stk. 3.

For at en pakning kan anses for fuldstændig lukket, skal den omslutte indholdet helt. En cigaretpakning, der foroven kun er lukket med ikke-tilklistret stanniol, anses for fuldstændig lukket, hvis stempelmærket anbringes hen over åbningen i stanniolpapiret.

Pakningerne skal ved udlevering fra virksomheden på tydelig og letlæselig måde - enten ved påtryk på selve emballagen eller på stempelmærket - indeholde oplysning om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted, vareart og mængde samt varens detailpris inkl. tobaksafgift og moms.

Oplysning om vareart og mængde (for cigaretter: stykantallet, for røgtobak: vægten) vil være påtrykt stempelmærket ved udleveringen fra Skatteforvaltningen. Herudover er der for cigaretter oplysningen om varens detailpris. Se TOBAKAL § 3, stk. 2.

Disse påtryk betyder, at lovens krav om vareart, mængde og detailpris vil være opfyldt ved påsætningen af stempelmærket. Kravene til mærkning på emballagen er derfor i praksis begrænset til at omfatte virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted.

Skatteforvaltningen kan tillade, at der i stedet for oplysningen om virksomhedens eller fremstillerens navn og hjemsted anvendes navn og hjemsted for en forhandler eller et anonymitetsmærke. Se TOBAKAL § 3, stk. 2.

Ved markedsføring af groftskåret røgtobak (pibetobak) må der ikke under nogen form - hverken på selve pakningen eller i reklamer for tobakken - gives indtryk af, at tobakken kan anvendes til fremstilling af cigaretter. Det skal derfor utvetydigt fremgå af markedsføringen, at der er tale om røgtobak (pibetobak). Se TOBAKAL § 3, stk. 2.

►Fra 1. januar 2022 må autoriserede oplagshavere kun sælge pakker med cigaretter med indhold af 20 stk., hverken flere eller færre. Se TOBAKAL § 3, stk. 3, som ændret ved lov nr. 2615 af 28. december 2021.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.