Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.1.9.2 Afgiftsgodtgørelse

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Tilfælde hvor stempelmærket kan godtgøres
  • Makulering.

Tilfælde hvor stempelmærket kan godtgøres

Den autoriserede oplagshaver kan efter ansøgning få godtgjort værdien af stempelmærker i følgende tilfælde:

a)   Ikke-anvendte stempelmærker
b)   Anvendte stempelmærker
c)   Brand, brækage og lignende

Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Ad a) Ikke-anvendte stempelmærker

Ikke-anvendte stempelmærker, der er beskadigede eller på anden måde er blevet uanvendelige for virksomheden, fx ved omlægning af produktionen, kan godtgøres virksomheden.

Godtgørelsen af beskadigede stempelmærker er betinget af, at mærkerne trods beskadigelsen uden tvivl kan identificeres.

Virksomheden skal indlevere stempelmærkerne til Skatteforvaltningen sammen med en ansøgning, som skal indeholde en specificeret angivelse af de mærker, der ønskes godtgjort, samt oplysning om grunden til, at der ønskes godtgørelse.

Ad b) Anvendte stempelmærker

Stempelmærker, som er påsat varer, der befinder sig på virksomhedens lager, kan godtgøres virksomheden. Det gælder også varer, der er returneret til virksomheden.

Virksomheden skal sende en ansøgning til Skatteforvaltningen med specificerede oplysninger om varerne og de anvendte stempelmærker.

Godtgørelsen er betinget af, at pakningernes indhold af tobaksvarer tilintetgøres eller tilføres virksomhedens lager, og at stempelmærkerne tilintetgøres eller på tydelig måde annulleres.

Der kan også gives godtgørelse af anvendte stempelmærker i tilfælde, hvor mærkerne, som er påsat pakningerne, er brudt eller på anden måde ødelagt ved Skatteforvaltningens undersøgelse af mærker eller pakningernes indhold.

Ad c) Brand, brækage og lignende

Stempelmærkeværdien af anvendte stempelmærker på varer, der er gået tabt ved brand og lignende hos den autoriserede oplagshaver eller under transport til og fra den autoriserede oplagshaver, fx ved skibs- eller flyforlis, kan godtgøres. Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Der kan ikke gives godtgørelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den autoriserede virksomhed, under transporten eller hos detailhandleren.

For stempelmærker, der som følge af tyveri er beskattet i et andet EU-land, ydes der imidlertid godtgørelse. Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter om forsendelse af ubeskattede varer.

Makulering

I forbindelse med godtgørelse af betalingen for stempelmærker (herunder ved efterstempling) skal mærkerne makuleres eller på anden måde annulleres. Ikke-anvendte mærker afleveres dog til Skatteforvaltningen.

Virksomheden skal sende en fortegnelse med specificerede oplysninger om mærkerne og det ønskede tidspunkt for makuleringen/annulleringen til Skatteforvaltningen. Makuleringen kan foregå som en tilintetgørelse af pakningen med påsiddende mærke. Annulleringen kan foregå ved, at mærket på tydelig måde overstemples "Ugyldig".

Når virksomheden anmoder om godtgørelse for ikke-anvendte mærker, skal den sammen med mærkerne afgive en specificeret fortegnelse over mærkerne til Skatteforvaltningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.