Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-1
<< >>

E.A.10.2.1 Regel og lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lovens baggrund
 • Historik.

Regel

Der skal betales afgift her i landet af cigarer, cerutter og cigarillos efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021 om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) med senere ændringer (TOBAKAL). Se TOBAKAL § 7.

Lovens baggrund

Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos fremgår af TOBAKAL. Se afsnit E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak om afgift af cigaretter og røgtobak.

Loven er bl.a. ændret ved:

 • § 1 og § 3 i lov nr. 1588 af den 27. december 2019 med senere ændringer - indeholder forhøjelser af afgifterne på tobak og overgangsbestemmelser.
  • § 1 og 3 i lov nr. 1183 af 8. juni 2021. Der er indført regler om "clean-market" for cigaretter og røgtobak, og samtidig er værnsreglerne ophævet for cigaretter og røgtobak for så vidt angår afgiftsforhøjelsen, der finder sted pr. 1. januar 2022. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Værnsreglerne ifølge § 3 i lov 1588 af 27. december 2019 finder dog stadig anvendelse for cigarer, cerutter og cigarillos.
  • § 3 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 hvor der er indført et eksplicit krav om at have et godkendt lokale ved autorisation som oplagshaver, dog ikke ved autorisation som oplagshaver for fjernsalg fra andre EU-lande. Disse regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

  Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 186 af 26. februar 2013, der bl.a. indeholder definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som TOBAKALbek.

  Reglerne om afgift af cigarer, cerutter og cigarillos er harmoniseret i EU. De harmoniserede regler findes i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak. Direktivet er en kodifikation ("sammenskrivning") af direktiverne nr. 79 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, nr. 80 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter og nr. 59 af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift.

  Reglerne for forsendelse og kontrol af forarbejdet tobak er harmoniseret i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF. Direktivet er bl.a. ændret ved Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019, hvor der indføres afgiftsfritagelse for varer der leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker mv. Reglerne gennemføres ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og træder i kraft 1. juli 2022. Rådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv. Bestemmelserne i det omarbejdede direktiv gennemføres ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og træder i kraft den 13. februar 2023. Se afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter om reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter om forsendelse og kontrol af varer omfattet af harmoniserede afgifter.

  Historik

  Afgiften af cigarer mv. blev indført i 1917.

  Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EU's bestemmelser, fordi afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter.

  Se også

  Se også afsnit E.A.1.8 Særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter om varer omfattet af harmoniserede afgifter.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:
  BEREGNER
  Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
  ,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
  ,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
  ,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
  SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
  ,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
  Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.